SJ Health - шаблон joomla Авто

ДОНИШНОМАИ ФАРҲАНГИ МАРДУМИ ТОҶИК

ДОНИШНОМАҲОИ БАЧАГОНА

ДОНИШНОМАИ НОҲИЯҲО

ДОНИШНОМАИ ДОНИШМАНДОНИ ТОҶИКИСТОН

tabari8

tabari81

ФЕҲРИСТИ МАТОЛИБ

Ҷилди чаҳордаҳум............................................................................5191

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту бисту шашум буд............5193

Сухан аз хабари марги Афшин ва ин, ки ба вақти марг ва пас аз

он бо вай чӣ карданд?..............................................................................5193

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтум буд...................................5197

Сухан аз сабаби қиёми Абуҳарби Мубарқаъ ва саранҷоми кори вай.......5197

Сухан аз беморие, ки сабаби марги Муътасим шуд ва миқдори

муддати умр ва сифати вай.....................................................................5200

Сухан аз баъзе ахлоқи Муътасим ва равишҳои ӯ......................................5202

Хилофати Абуҷафъар Ҳоруни Восиқ..........................................................5206

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту бисту ҳаштум буд...........5206

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту бисту нуҳум буд.........................5207

Сухан аз сабабе, ки ангезаи Восиқ шуд, ки дабиронро бидошт ва ба

пардохт мулзам дошт...............................................................................5208

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту сиум буд..........................5211

Сухан аз фиристодани Восиқ Буғои Бузургро ба муқобалаи бадавиёне,

ки дар Мадина ва атрофи он табоҳӣ карда буданд...............................5211

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту сию якум буд...................5214

Сухан аз ин, ки чаро мардуми банӣ Сулайм дар бидоштангоҳи Буғо

кушта шуданд? Ва ҳикояти корашон......................................................5214

Сухан аз сабаби ҷунбиши гурӯҳе аз бағдодиён ва саранҷоми кори онҳо

ва кори Аҳмад ибни Наср........................................................................5217

Сухан аз сабаби мубодалаи асироне, ки миёни мусулмонон ва

румиён буд ва чигунагии он....................................................................5223

Сухан аз ин, ки чаро Буғои Бузург сӯи Нумайр рафт ва кор миёни

вай ва онҳо чӣ гуна буд?..........................................................................5228

Сухан аз беморие, ки сабаби даргузашти Восиқ шуд................................5232

Сухан аз васфи Восиқ ва синни вай ва миқдор ва муддати хилофаташ...5233

Сухан аз баъзе аз ахбори Восиқ...................................................................5233

Сухан аз хилофати Ҷаъфар ал-Мутаваккил Алаллоҳ................................5236

Сухан аз сабаби хилофати Ҷаъфари Мутаваккил ва вақти он..................5236

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту сию севвум буд...............5238

Сухан аз ин, ки чаро Мутаваккил ибни Зайётро бидошт ва саранҷоми

ин кор чӣ шуд?.........................................................................................5239

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту сию чаҳорум буд.............5246

Сухан аз ин, ки чаро Муҳаммад ибни Баъис гурехт? Ва саранҷоми

кори вай.....................................................................................................5246

Сухан аз ин, ки чаро Итох ба соли дувисту сию чаҳорум ҳаҷ кард?........5249

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту сию панҷум буд...........................5250

Сухан аз ҳикояти кушта шудани Итохи Хузрӣ...........................................5250

Сухан аз дастгирии Ибни Баъис ва марги вай............................................5252

Сухан аз кори Мутаваккил дар бораи насрониён.......................................5254

Сухан аз пайдоиши Муҳаммад ибни Фараҷи Нишобурӣ ва

анҷоми кори вай........................................................................................5259

Сухан аз байъат гирифтани Мутаваккил барои писарони хеш.................5259

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту сию шашум буд...............5266

Сухан аз кушта шудани Муҳаммад ибни Иброҳим ва ин, ки чӣ гуна буд.......5266

Сухан аз хабари даргузашти Ҳасан ибни Саҳл...........................................5268

Сухан аз вайрон кардани қабри Ҳусайн ибни Алӣ (ъ)...............................5269

Сухан аз хабари ҳодистое, ки ба соли дувисту сию ҳафтум буд...............5270

Сухан аз аз ин, ки чаро мардуми Армения бар зидди Юсуф ибни

Муҳаммад ба по хостанд?.......................................................................5270

Сухан аз фуруд овардани пайкари Аҳмад ибни Наср ва чигунагии он.........5273

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту сию ҳаштум буд...........................5274

Сухан аз зафар ёфтани Буғо бар Исҳоқ – вобастаи банӣ Умайя

ва сӯхтани шаҳри Тифлис.........................................................................5274

Сухан аз омадани румиён бо киштиҳояшон ба Димёт..........................5275

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту сию нуҳум буд...............................5277

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилум буд.....................5278

Сухан аз ин, ки чаро мардуми Ҳимс бар зидди омили кумакҳо

ба по хостанд? Ва саранҷоми корашон...................................................5278

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилу якум буд..........................5279

Сухан аз хабари ба по хостани мардуми Ҳимс бар зидди омили

он ҷо ва саранҷоми кор............................................................................5279

Сухан аз ин, ки чаро Исо – соҳибсарои Осимро дар Бағдод тозиёна

заданд? Ва чигунагии кори вай...............................................................5280

Сухан аз ин, ки чаро миёни мусулмонон ва румиён мубодалаи

асирон шуд?...............................................................................................5281

Сухан аз кори қавми Биҷа ва ин, ки саранҷомашон чӣ шуд?........................5281

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилу дуввум буд..........5286

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилу севвум буд........................5287

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилу чаҳорум буд.............5288

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилу панҷум буд................5289

Сухан аз ин, ки чаро Наҷоҳ ибни Салама ба ҳалокат расид?.....................5291

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисти чиҳилу шашум буд................5297

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилу ҳафтум буд................5300

Сухан аз хабари кушта шудани Мутаваккил ва ин, ки чӣ

гуна кушта шуд?........................................................................................5300

Сухан аз баъзе корҳои Мутаваккил ва равишҳои Ӯ...................................5311

Хилофати Мунтасир Муҳаммад ибни Ҷаъфар..............................................5316

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилу ҳаштум буд...............5322

Сухан аз хабари ғазои тобистонии Васиф ва кори вай дар ин ғазо...........5322

Сухан аз ин, ки Муътаз ва Муайяд хештанро халъ карданд......................5327

Сухан аз хабари беморие, ки сабаби марги Мунтасир шуд ва вақти

вафот ва муддати умри вай...........................................................................5335

Сухан аз баъзе равишҳои Мунтасир............................................................5338

Сухан аз хилофати ал-Мустаъин Аҳмад ибни Муҳаммади

Муътасимӣ, ки кунияи Абулаббос дошт ва сабаби хилофати

вай ва вақте ки бо вай байъат карданд..........................................................5339

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту чиҳилу нуҳум буд...........5344

Сухан аз ин, ки чаро Алӣ ибни Яҳёи Арманӣ кушта шуд.........................5345

Сухан аз ин, ки чаро сипоҳиён ва шокариён дар Бағдод ошӯб карданд?........5345

Сухан аз ин, ки чаро Утомиш кушта шуд?..................................................5346

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту панҷоҳум буд..................5348

Сухан аз ин, ки чаро Яҳё ибни Умари Алавӣ қиём кард?

Ва саранҷоми вай.....................................................................................5349

Сухан аз ин ки чаро Ҳасан ибни Зайди Толибӣ қиём кард?.......................5353

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту панҷоҳу якум буд.............5359

Сухан аз хабари куштани Васиф ва Буғо Боғирро......................................5360

Сухан аз ин, ки чаро фитна афтод, ки сипоҳиёни Сомарро бо Муътаз

байъат карданд ва Мустаъинро халъ карданд ва бо вафодорони

вай ба набард пардохтанд.........................................................................5365

Сухан аз хабари Мадоин дар ин фитна, ки миёни Муътаз ва Мустаъин буд...5401

Сухан аз кори Анбор ва он чӣ дар аснои фитнаи Муътаз ва Мустаъин

дар он ҷо рух дод......................................................................................5401

Сухан аз ҳазимати туркон дар набарди Бағдод...........................................5417

Хабари набарди Абусалосил бо мағрибиён................................................5419

Хабари вуқӯъи сулҳ миёни вобастагон ва Ибни Тоҳир.............................5419

Оғози қасди Ибни Тоҳир дар бораи халъи Мустаъин ва байъат бо Муътаз...5421

Қиёми омма ва ёрии Мустаъин бар зидди Ибни Тоҳир..............................5421

Сухан аз хабари интиқоли Мустаъин ба хонаи Ризқи ходим, ки

дар Русофа буд..........................................................................................5424

Сухан аз гуфтугӯ дар бораи халъи Мустаъин..............................................5427

Сухан аз хабари қиёми Исмоил ибни Юсуф дар Макка...............................5431

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту панҷоҳу дуввум буд......................5432

Сухан аз кори Буғо ва Васиф.........................................................................5439

Сухан аз фитнае, ки миёни сипоҳи Бағдод ва ёрони Муҳаммад

ибни Абдуллоҳ буд...................................................................................5441

Сухан аз ин, ки чаро Муътаз Муайядро аз тасаддии хилофат халъ кард?.....5447

Сухан аз сабаби даргузашти Муайяд Иброҳим ибни Ҷаъфар....................5448

Сухан аз хабари кушта шудани Мустаъин Аҳмад ибни Муҳаммад.........5448

Сухан аз кори Муътаз бо мардуми Бағдод...................................................5452

Сухан аз ин, ки чаро Муҳаммад ибни Алӣ ва дигар толибиёнро аз

Бағдод ба Сомарро бурданд?......................................................................5456

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту панҷоҳу севвум буд........5458

Сухан аз хабари кушта шудани Бундори Табарӣ........................................5460

Хабари даргузашти Муҳаммад ибни Абдуллоҳи Тоҳирӣ...........................5462

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту панҷоҳу чаҳорум буд......5464

Сухан аз ин, ки чаро Буғои Шаробӣ кушта шуд?.......................................5464

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту панҷоҳу панҷум буд...........5467

Сухан аз ин, ки чаро Яъқуб ибни Лайс Ҳусайн ибни Алиро асир

гирифт ва чӣ гуна ба ӯ даст ёфт?.............................................................5470

Сухан аз хабари халъи Муътаз, ки пас аз он даргузашт.............................5474

Хилофати ал-Муҳтадӣ Биллоҳ писари Восиқ.............................................5476

Сухан аз ин, ки чаро мардуми Бағдод бар зидди Сулаймон ибни

Абдуллоҳи Тоҳирӣ ба по хостанд ва саранҷоми он...............................5478

Сухан аз падидор шудани Қабиҳа модари Муътаз......................................5479

Сухан аз кайфияти кушта шудани Аҳмад ибни Исроил ва Абунуҳ...........5482

Сухан аз сабаби қиёми сипоҳиёни Бағдод бар зидди Муҳаммад

ибни Авси Балхӣ ва саранҷоми корашон.................................................5485

Сухан аз хабари омадани Мусо писари Буғо аз Рай....................................5494

Сухан аз ҷудоии Канҷур аз Алӣ ибни Ҳусайн.............................................5495

Сухан аз қиёми нахустини Алавӣ дар Басра...............................................5496

Сухан аз кори Алавӣ ва сабабе, ки вайро ба қиём дар Басра водошт.................5496

Сухан аз рафтани солори зангиён бо зангиён ва сипоҳиёни хеш сӯи Басра....5521

Сухан аз ҳодисоти муҳимме, ки ба соли дувисту панҷоҳу шашум буд.....5528

Сухан аз сабаби кушта шудани Солеҳ ибни Васиф ва чигунагии

ёфтани вай аз он пас, ки ниҳон шуда буд................................................5531

Ҷилди понздаҳум...............................................................................5541

Сухан аз ин, ки чаро Муҳтадӣ халъ шуд ва чӣ гуна даргузашт?..............5543

Сухан аз кори Ҷуълон ва солори зангиён дар Басра……………..........…5557

Сухан аз хабари сӯхта шудани Абла ва ин, ки чӣ гуна зангиён

он ҷо расиданд……….......................................................................……5559

Сухан аз ин, ки чаро мардуми Абодон таслими солори зангиён шуданд?...5560

Сухан аз хабари ин, ки чаро ёрони солори зангиён вориди Аҳвоз

шуданд?.....................................................................................................5560

Хилофати ал-Муътамид Алаллоҳ…............................................................5561

Сухан аз хабари ҳодисоти муътабаре, ки ба соли дувисту

панҷоҳу ҳафтум буд……….............................................................……5562

Сухан аз ҳазимати зангиён аз муқобили Саъиди ҳоҷиб……………...........5563

Сухан аз набарди зангиён бо Саъиди ҳоҷиб ва кушта шудани Саъид

ва ҳамроҳони вай…..........................................................................………5564

Сухан аз набарде, ки миёни Мансур ибни Ҷаъфар ва солори зангиён буд…5564

Сухан аз ин, ки чаро Шоҳин ибни Бастом кушта шуд ва Иброҳим

ибни Симо ҳазимат шуд?.........................................................................5565

Сухан аз ин, ки зангиён чӣ гуна вориди Басра шуданд ва ҳангоми

вуруд он ҷо чӣ карданд?...........................................................................5566

Сухан аз ин, ки Муваллад дар Басра чӣ кард?.............................................5574

Сухан аз хабари ҳодисоти муҳимме, ки ба соли дувисту панҷоҳу

ҳаштум буд....................................................................................................5575

Сухан аз сабаби кушта шудани Мансур ибни Динори Хайёт ва

чигунагии кори вай. …………….........................................................…5575

Сухан аз сабаби кушта шудани Муфлеҳ ва ин, ки чӣ гуна тир ба ӯ расид?....5576

Сухан аз асир шудан ва кушта шудани Яҳё Баҳронӣ – сардори

зангиён ва чигунагии он. ……………………………...........................5579

Сухан аз ин, ки чаро Абуаҳмад ибни Мутаваккил ба Восит рафт?...........5583

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту панҷоҳу нуҳум буд.......................5585

Сухан аз ин, ки чаро Канҷур кушта шуд?....................................................5585

Сухан аз сабаби вуруди Муҳаллабӣ ва Яҳё ибни Халаф ба Суқу-л-Аҳвоз

ва чигунагии кушта шудани омили ҷанге, ки аз ҷониби султон он ҷо буд...5586

Сухан аз кори Абдурраҳмону Исҳоқ ва Иброҳим дар Аҳвозу Басра

ва  Бозовард бо ёрони сардори зангиён ба соли дувисту панҷоҳу нуҳум.....5587

Сухан аз он чӣ Яъқуб ибни Лайс дар Нишопур кард.................................5589

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту шастум буд...................................5590

Сухан аз набарди Яъқуб ибни Лайс бо Ҳасан ибни Зайд ва ин, ки

 чаро сӯи Табаристон рафт?.....................................................................5590

Сухан аз ин, ки чаро Алоъ ибни Аҳмади Аздӣ кушта шуд?......................5592

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту якум буд................5592

Сухан аз набарди Ибни Восил бо Тоштемур ва Ибни Муфлеҳ дар

Ромҳурмуз ва сабаби он...........................................................................5594

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту дуввум буд............5596

Сухан аз ин, ки чаро солори зангиён сипоҳиёни хешро ба Ҳавр

ва Дашти Мишон фиристод?.....................................................................5600

Сухан аз набард миёни зангиён ва Аҳмад ибни Лайсавия ва

сабаби асир шудани Абудовуд..................................................................5606

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту севвум буд.........................5609

Сухан аз набарди миёни Аҳмад ибни Лайсавия ва Алӣ ибни Абон..........5609

Сухан аз кори Саффор дар Аҳвоз ба соли дувисту шасту севвум............5610

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту чаҳорум буд...........5611

Сухан аз чигунагии асир шудани Абдуллоҳ ибни Рашиди Ковусӣ

ба дасти румиён........................................................................................5612

Сухан аз набарди Сулаймон ибни Ҷомеъ – омили солори зангиён

      бо Муҳаммад ибни Муваллад – омили Восит ва чигунагии он.............5612

Сухан аз ин, ки чи гуна зангиён тавонистанд вориди Восит шаванд.

Ва сухан аз ҳодисоти муътабари соли дувисту шасту чаҳорум.............5614

Сухан аз рафтани Сулаймон ибни Ваҳб аз Бағдод ба Сомарро................5618

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту панҷум буд........................5619

Сухан аз набарде, ки миёни Ибни Лайсавия ва Сулаймон ибни

Ҷомеъ дар Ҷунбуло рух дод ва сабаби он..............................................5619

Сухан аз кори Текин дар Аҳвоз вақте, ки он ҷо рафт.................................5623

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту шашум буд.........................5624

Сухан аз чигунагии фитнае, ки дар Мадина миёни ҷаъфариён

ва алавиён рух дод....................................................................................5628

Сухан аз ин, ки чӣ гуна ёрони сардори зангиён вориди Ромҳурмуз

      шуданд.......................................................................................................5629

Сухан аз ин, ки чаро миёни курдони доиёнӣ ва зангиён набард шуд? …..5630

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту ҳафтум буд.........................5632

Сухан аз чигунагии тасаллути Абулаббос бар деҳкадаҳои вилояти

Даҷла ва кори вай ва кори зангиён дар ин ноҳия...................................5633

Сухан аз чигунагии вуруди Абуаҳмад ва ёрони вай ба Таҳисо

ва кушта шудани Ҷуббоӣ  .......................................................................5646

Сабаби ин, ки гурӯҳе аз зангиён аз Абуаҳмад амон хостанд.....................5662

Чигунагии набарде, ки Абулаббос дар шавволи соли дувисту

шасту ҳафтум бо зангиён дошт …………..............................................5663

Сухан аз чигунагии набарди Зирак бо сипоҳи солори зангиён................5665

Сухан аз ин, ки чаро Муваффақ сӯи шаҳри Фосиқ рафт?..........................5667

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту ҳаштум буд.......................5674

Сухан аз набарде, ки Абулаббос бо бадавиёни озуқарасони Фосиқ дошт..5676

Сухан аз чигунагии кушта шудани Беҳбӯз – ёри солори зангиён…............5681

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту шасту нуҳум буд…...........5684

Сухан аз хабари тир хӯрдани Абуаҳмади Муваффақ………......................5686

Сухан аз чигунагии сӯхтани қасри солори зангиён ва ғорати он…..........5693

Сухан аз чигунагии ғарқи Нусайр – сардори Абуаҳмад…...........................5697

Сухан аз чигунагии набарди Абуаҳмад дар шаҳри солори зангиён.........5699

Сухан аз вазъи солори зангиён ва ёрони вай ва корашон пас аз

интиқол ба ғарби Даҷла………................................................................5701

Сухан аз чигунагии вуруди Муваффақ ба шаҳри солори зангиён..............5706

Сухан аз ворид шудани Муваффақ ба шаҳри солори зангиён

ва вайрон кардани хонаи вай………………...........................................5714

Сухан аз ҳодисоти муътабаре, ки ба соли дувисту ҳафтодум буд.............5721

Сухан аз набрде, ки дар муҳаррам ва сафари соли дувисту

ҳафтодум бо солори зангиён буд.............................................................5721

Сухан аз ҳодисоти муътабаре, ки ба соли дувисту ҳафтоду якум буд.......5735

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтоду дуввум буд…..................5737

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтоду севвум буд……..............5739

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтоду чаҳорум буд…...........…5740

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтоду панҷум буд….............…5740

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтоду шашум буд….................5741

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтоду ҳафтум буд…..................5742

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтоду ҳаштум буд….................5743

Сухан аз оғози кори қарматиён……………….............................................5747

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтоду нуҳум буд…...................5751

Хилофати Мӯътазид……………………………………..........................…5753

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳаштодум буд…...................……5754

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту [ҳаштоду] якум буд…................…5757

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳаштоду дуввум буд….................5760

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳаштоду севвум буд…….............5764

Сухан аз ҳодисоти муътабаре, ки ба соли дувисту ҳаштоду чаҳорум буд...5769

Сухан аз мактуби Муътазид дар бораи банӣ Умайя……….......................5773

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳаштоду панҷум буд….................5786

Сухан аз ҳодисоти муътабаре, ки ба соли дувисту ҳаштоду шашум буд….5788

Сухан аз ҳодисот, ки ба соли дувисту ҳаштоду ҳафтум буд........................5791

Бурун шудани Аббос ибни Амри Ғанавӣ аз Басра......................................5795

Сухан аз чигунагии кушта шудани Муҳаммад ибни Зайди Алавӣ............5798

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳаштоду ҳаштум буд…....5799

Сухан аз корҳое, ки ба соли дувисту ҳаштоду нуҳум буд…......................5801

Хилофати ал-Муктафӣ Биллоҳ……………………….................................5802

Сухан аз сабаби кушта шудани Бадр – ғуломи ал-Муътазид Биллоҳ.........5804

Сухан аз бақияи корҳои муҳимми соли дувисту ҳаштоду нуҳум…..........5809

Сухан аз хабари марде, ки дар Шом зуҳур кард ва чигунагии

зуҳури вай дар он ҷо…………………....................................................5809

Сухан аз ҳодисае, ки ба соли дувисту навадум рух дод…….....................5812

Сухан аз умури муҳимме, ки ба соли дувисту наваду якум буд...............5824

Сухан аз набарде, ки миёни ёрони султон ва Холдор буд...........................5824

Сухан аз ҳодисоти муътабаре, ки ба соли дувисту наваду дуввум буд...5832

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту наваду севвум буд…….................5835

Дунболаи сухан дар бораи кори бародари Ибни Зикравайҳ………..........5836

Сухан аз ҳодисоти муътабаре, ки ба соли дувисту наваду чаҳорум буд.....5843

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту наваду панҷум буд.......................5850

Хилофати ал-Муқтадир Биллоҳ...................................................................5851

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту наваду шашум буд........................5852

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту наваду ҳафтум буд........................5854

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту наваду ҳаштум буд.......................5854

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту наваду нуҳум буд..........................5855

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли сесадум буд.................................................5856

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли сесаду якум буд...........................................5856

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли сесаду дуввум буд......................................5858

Дунболаи Таърихи Табарӣ............................................................5861

Сухан аз он чӣ дар ин сол рух дод аз ахбори банӣ Аббос..............................5864

Сухан аз бемории ал-Муктафӣ Биллоҳ ва кори вай то ба вақти вафот...5864

Сухан аз даргузашти Муктафӣ.......................................................................5866

Сухан аз хилофати Муқтадир........................................................................5866

Сухан аз рухдодҳои соли дувисту наваду шашум аз ахбори банӣ Аббос.....5868

Сухан аз байъати Ибни Муътаз.....................................................................5870

Сухан аз рухдодҳо, ки дар ин сол буд аз ахбори банӣ Аббос........................5872

Сухан аз рухдодҳои ин сол аз ахбори Банӣ Аббос.......................................5874

Сухан аз рухдодҳое, ки ба соли дувисту наваду нӯҳум буд аз ахбори

      банӣ Аббос................................................................................................5876

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесадум буд аз ахбори банӣ Аббос.............5877

Сухан аз рухдодҳое, ки ба соли сесаду якум буд аз ахбори банӣ Аббос......5879

Сухан аз рухдодҳое, ки ба соли сесаду дуввум буд аз ахбори банӣ Аббос...5884

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду севвум буд аз ахбори банӣ Аббос....5889

Сухан аз рухдодҳое, ки ба соли сесаду чаҳорум буд аз ахбори банӣ Аббос.5894

Сухан аз дастгирии Алӣ ибни Исои вазир ва вазорати Алӣ ибни

       Фурот барои бори дуввум........................................................................5895

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду панҷум буд аз ахбори банӣ Аббос.....5897

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду шашум буд аз ахбори банӣ Аббос......5903

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду ҳафтум буд аз ахбори банӣ Аббос.....5908

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду ҳаштум буд аз ахбори банӣ Аббос.....5910

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду нуҳум буд аз ахбори банӣ Аббос.....5914

Сухан аз хабари Ҳусайн ибни Мансури Ҳаллоҷ..........................................5915

Дар ин сол кори Ҳаллоҷ, ки номаш Ҳусайн ибни Мансур буд, шуҳра

       шуд ва оқибат куштаву сӯхта шуд.........................................................5917

Сухан аз хабари Ҳусайн ибни Мансури Ҳаллоҷ ва саранҷоми кори

        вай, ки кушта шудан ва аъзо буридан буд..............................................5917

Сухан аз касоне, ки дар ин сол (сесаду нуҳум) даргузаштанд......................5930

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду даҳум буд аз ахбори банӣ Аббос........5936

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду ёздаҳум буд аз ахбори банӣ Аббос..5937

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду дувоздаҳум буд аз ахбори банӣ Аббос..5944

Сухан аз дастгирии Ибни Фурот ва писараш ва кушта шуданашон........5945

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду сездаҳум буд аз ахбори банӣ Аббос.....5949

Сухан аз гирифтани Хоқонии вазир ва тасадии Аҳмади Хасибӣ...............5950

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду чаҳордаҳум буд аз ахбори банӣ Аббос..5951

Сухан аз дастгирии Хасибии вазир ва вазорати Алӣ ибни Исо...............5952

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду понздаҳум буд аз ахбори банӣ Аббос..5953

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду шонздаҳум буд аз ахбори банӣ Аббос..5957

Сухан аз дастгирии Алӣ ибни Исои вазир ва вазорати Муҳаммад ибни

     Алӣ ибни Муқла.....................................................................................5957

Сухан аз ҳодисоте, ки қарматиён дар Макка ва ғайри Макка падид

          оварданд...................................................................................................5959

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду ҳафтдаҳум буд аз ахбори банӣ Аббос..5961

Сухан аз бозгашти Муқтадир ба хилофат...................................................5965

Сухан аз рухдодҳое, ки ба соли сесаду ҳеҷдаҳум буд аз ахбори

         банӣ Аббос...............................................................................................5967

Сухан аз набард бо сипоҳиёни пиёда дар Бағдод.....................................5968

Сухан аз бардоштани Ибни Муқла аз вазорат ва вазорати Ибни Мухаллад..5970

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду нуздаҳум буд аз ахбори банӣ Аббос..5976

Сухан аз дастгирии Сулаймон ибни Ҳасани вазир ва вазорати Калвозӣ...5980

Сухан аз ин, ки Калвозиро аз вазорат бардоштанд ва Ҳусайн ибни

     Қосимро бар он гумоштанд....................................................................5983

Сухан аз рухдодҳо, ки ба соли сесаду бистум буд аз ахбори банӣ Аббос......5984

Сухан аз азли Ҳусайн ибни Қосими вазир ва ниҳодани Фазл ибни

     Ҷаъфар ба ҷои вай ва ошуфтагии авзоъ дар Бағдод.............................5990

Сухан аз рафтани Мӯнис ба Бағдод ва кушта шудани Муқтадир..............5992

Сухан аз байъат бо Муҳаммад ал-Қоҳир Биллоҳ..........................................5997

tabari7

tabari71

ФЕҲРИСТИ МАТОЛИБ

ҶИЛДИ ДУВОЗДАҲУМ............................................................................  4463

Хилофати Маҳдӣ Муҳаммад ибни Абдуллоҳи Аббосӣ. сухан аз

кайфияти паймоне, ки ба ҳангоми марги Мансур дар Макка

барои хилофати Маҳдӣ ниҳоданд...........................................................4465

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу нуҳум буд............................4471

Сухан аз ин, ки чаро Маҳдӣ Ҳасан ибни Иброҳимро ба назди Нусайр

интиқол дод?.............................................................................................4473

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шастум буд..............................4479

Сухан аз хабари халъи Исо ибни Мусо ва байъати Мусои Ҳодӣ...................4479

Нусхаи номаи Маҳдӣ ба вилоятдори Басра дар бораи бозбурдани

хонадони Зиёд ба насабашон..................................................................4486

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту якум буд......................4490

Сухан аз ин, ки чаро манзилати Абуубайдуллоҳ ба назди Маҳдӣ

дигаргун шуд?..........................................................................................4493

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту дуввум буд..................4497

Сухан аз хабари кушта шудани Абдуссаломи Хориҷӣ.............................. 4497

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту севвум буд..................4499

Сухан аз ин, ки чаро Маҳдӣ Абдуссамад ибни Алиро аз Ҷазира

маъзул кард?.............................................................................................4504

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту чаҳорум буд............... 4505

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту панҷум буд.................4507

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту шашум буд..... ...........4508

Сухан аз хабари хашм овардани Маҳдӣ бар Яъқуб ибни Довуд...............4509

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту ҳафтум буд.................4521

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту ҳаштум буд.................4523

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шасту нуҳум буд....................4524

Сухан аз хабари рафтани Маҳдӣ сӯи Мосабазон.......................................4524

Сухан аз сабаби вафоти Маҳдӣ....................................................................4524

Сухан аз хабари маҳалли дафни Маҳдӣ ва ин, ки кӣ бар ӯ

намоз кард? ..............................................................................................4527

Сухан аз баъзе равишҳои Маҳдӣ ва ахбори вай.........................................4527

Хилофати Ҳодӣ............................................................................................. 4547

Сухан аз бақияи ҳаводисе, ки ба соли саду шасту нуҳум буд................... 4552

Сухан аз қиёми Ҳусайн ибни Алии Толибӣ ва кушта шудани вай..........   4552

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтодум буд........................ 4567

Сухан аз хабари иллате, ки Хайзурон ба мӯҷиби он ба канизони худ

дастур дода буд, Мусои Ҳодиро бикушанд...........................................4567

Сухан аз вақти вафоти Ҳодӣ ва миқдори син ва муддати

хилофати вай ва ин, ки кӣ бар ӯ намоз кард..........................................4578

Сухан аз фарзандони Мусои Ҳодӣ..............................................................4578

Сухан аз баъзе хабарҳо ва рафторҳои Мусои Ҳодӣ...................................4579

Хилофати Ҳорунаррашид.............................................................................            4598

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду якум буд..................4603

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду дуввум буд...............4604

Сухан аз ин, ки чаро Ҳорун сӯи Марҷу-л-қалъа рафт? ............................4604

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду севвум буд.................4604

Сухан аз хабари вақти даргузашти Хайзурон.............................................4605

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду чаҳорум буд............4606

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду панҷум буд............. 4607

Сухан аз хабари ин, ки чаро Рашид барои Муҳаммад Амин

байъат гирифт?.........................................................................................4607 

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду шашум буд.............4609

Сухан аз хабари қиёми Яҳё ибни Абдуллоҳ ва оқибати кори вай...................4609

Сухан аз хабари фитнае, ки миёни низориён ва ямониён буд..................   4621

Сухан аз ин, ки чаро Рашид Ҷаъфарро вилояти Миср дод ва

чаро Ҷаъфар Умарро бар он ҷо гумошт?................................................4622

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду ҳафтум буд............. 4625

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду ҳаштум буд.............            4625

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтоду нуҳум буд............................            4632

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштодум буд.....................................4633

Сухан аз саранҷоми ихтилофе, ки дар Шом рух дод..................................4633

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду якум буд..................4638

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду дуввум рух дод...... 4639

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду севвум буд............. 4639

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду чаҳорум буд........... 4640

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду панҷум буд............. 4641

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду шашум буд............. 4642

Нусхаи шарте, ки Абдуллоҳ писари амири муъминон ба хатти

хеш дар Каъба навишт............................................................................. 4649

Нусхаи мактуби Ҳорун ибни Муҳаммад Рашид ба омилон......................  4651

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду ҳафтум буд......................... 4654

Сухан аз ин, ки чаро Ҳорун Ҷаъфари Бармакиро кушт ва

куштани вай чӣ гуна буд ва бо ваю хонадонаш чӣ кард?......................4654

Сухан аз хабари кушта шудани Ҷаъфар ибни Яҳёи Бармакӣ.....................4665

Сухан аз ин, ки чаро Рашид бар Абдулмалик ибни Солеҳ хашм

овард ва сабаби зиндонӣ шудани вай..................................................... 4674

Сухан аз ин, ки чаро румиён сулҳи мусулмононро шикастанд?..............  4680

Сухан аз ин, ки чаро Иброҳим ибни Усмон кушта шуд?..........................  4683

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду ҳаштум буд............ 4685

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштоду нуҳум буд................4685

Сухан аз ин, ки чаро Ҳорун сӯи Рай рафт ва дар ин сафар чӣ кард?..........4686

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду навадум буд........................... 4690

Сухан аз сабаби қиёми Рофеъ ибни Лайс ва халъу мухолафати

Ҳорун.........................................................................................................4690

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду наваду якум буд...................  4693

Сухан аз ин, ки чаро Рашид бар Алӣ ибни Исо хашм овард

ва ӯро азл кард?........................................................................................            4694

Сухан аз кори Ҳарсама дар сафари Хуросон ва кори Алӣ ибни

Исо ва фарзандони вай............................................................................ 4699

Номаи Ҳарсама ибни Аъян ба Ҳорунаррашид...........................................4704

Ҷавоби Рашид ба номаи Ҳарсама ибни Аъян.............................................4707

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду наваду дуввум буд................4709

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли наваду севвум буд.........................4712

Сухан аз сабаби вафоти Рашид ва маҳалле, ки дар он ҷо даргузашт........4713

Сухан аз вилоятдорони шаҳрҳо дар замони Ҳорунаррашид........................4717

Сухан аз баъзе равишҳои Рашид..................................................................4718

Сухан аз занони ақдӣ, ки Ҳорунаррашид дошт..........................................4734

Фарзандони зукури Рашид чунин буданд................................................... 4734

Фарзандони уноси Рашид низ чунин буданд.............................................  4735

Хилофати Муҳаммад Амин..........................................................................            4741

Сухан аз сабабе, ки мӯҷиби ихтилофи Амин ва Маъмун шуд..................4741

Матни номаи Муҳаммад Амин ба бародараш Абдуллоҳи

    Маъмун ҷунин буд.................................................................................... 4743

Матни номаи Муҳаммад Амин ба бародараш Солеҳ.............................. 4744

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду наваду чаҳорум буд.............. 4751

Сухан аз ин, ки чаро миёни Амин ва Маъмун фасод намудор шуд?.......   4751

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду наваду панҷум буд................ 4767

Сухан аз хабари рафтани Алӣ ибни Исо сӯи Рай ва кори

вай дар ин сафар.......................................................................................            4769

Сухан аз рафтани Абдуллоҳ ибни Ҷабала ба Ҳамадон барои

набарди Тоҳир.......................................................................................... 4794

Сухан аз Зуляминайн ном гирифтани Тоҳир ибни Ҳусайн........................4796

Сухан аз ин, ки чаро Тоҳир омилони Муҳаммадро аз вилоятҳои

Ҷибол бурун кард?................................................................................... 4797

Сухан аз кушта шудани Абдурраҳмон ибни Ҷабалаи Абновӣ.................. 4798

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду наваду шашум буд................ 4799

Сухан аз ин, ки чаро Муҳаммад ибни Ҳорун Асад ибни

Язидро бидошт ва Аҳмад ибни Мазид ва Абдуллоҳи Қаҳтабиро

ба Ҳулвон фиристод?...............................................................................            4799

Сухан аз ин, ки Маъмун манзилати Фазл ибни Саҳлро боло бурд..........   4806

Сухан аз ин, чаро Муҳаммад Абдулмалик ибни Солеҳро бар

Шом гумошт?........................................................................................... 4806

Сухан аз иқомати Абдулмалик ибни Солеҳ дар Риққа..............................4807

Сухан аз сабаби халъи Муҳаммад ибни Ҳорун..........................................4810

Сухан аз кушта шудани Муҳаммад ибни Язиди Муҳаллабӣ ва

вуруди Тоҳир ба Аҳвоз............................................................................ 4815

Сухан аз ин, ки чӣ гуна Тоҳир вориди Мадоин шуд ва чӣ гуна

сӯи Сарсар рафт?......................................................................................4819

Сухан аз халъи Муҳаммад ба василаи Довуд ибни Исо ва ин, ки

чӣ гуна буд? .............................................................................................            4821

Сухан аз ин, ки чаро ёрони Тоҳир аз Муҳаммад амон мехостанд

ва саранҷоми он....................................................................................... 4825

ҶИЛДИ СЕЗДАҲУМ..................................................................................  4829

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду наваду ҳафтум буд................ 4831

Сухан аз саранҷоми кори муҳосираи Муҳаммад ба соли саду

наваду ҳафтум ва чигунагии муҳосира дар ин сол...............................  4831

Сухан аз набарди қасри Солеҳ..................................................................... 4841

Сухан аз ин, ки чаро Тоҳир ворид кардани чизҳоро ба Бағдод мамнӯъ

 дошт? Ва он чӣ аз вай ва ёрони Муҳаммади Махлӯъ рух дод...........   4845

Сухан аз набарди Дарбу-л-Ҳиҷора.............................................................. 4849

Сухан аз сабаби набарди Бобу-ш-Шаммосия ва ин, ки чӣ

гуна буд ва саранҷоми он чӣ шуд?......................................................... 4850

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду наваду ҳаштум буд............................ 4857

Сухан аз ин, ки чаро Хузайма ибни Хозим аз Муҳаммад

ҷудоӣ гирифт ва кайфияти рафтани вай ва ба итоати Тоҳир

даромаданаш чӣ гуна буд?...................................................................... 4857

Сухан аз кушта шудани Муҳаммад ибни Ҳорун........................................ 4864

Сухан аз ин, ки чаро сипоҳиён ба Тоҳир тохтанд? Саранҷоми кори

вай ва кори онҳо....................................................................................... 4885

Сухан аз васфи Муҳаммад ибни Ҳорун ва кунияи ӯ ва муддати

хилофаташ ва миқдори умраш................................................................ 4888

Сухан аз он чӣ дар бораи Муҳаммад ва руасои вай гуфтаанд..................  4890

Сухан аз баъзе равишҳои Махлӯъ – Муҳаммад ибни Ҳорун....................  4893

Хилофати Маъмун – Абуллоҳ ибни Ҳорун................................................ 4916

Сухан аз хабари ҳаводиси баноме, ки ба соли саду наваду нуҳум буд.... 4917

Сухан аз сабаби қиёми Муҳаммад ибни Иброҳим ибни Таботабо..........   4917

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли дувистум буд.............................................. 4923

Сухан аз хабари қиёми Иброҳим ибни Мусои Толибӣ ва кори вай.........   4925

Сухан аз кори Ҳусайн ибни Ҳасани Афтас дар Макка.............................   4926

Сухан аз кори Иброҳими Толибӣ ва Ақилӣ, ки сӯи Макка рафт,

аммо вориди он натавонист шуд............................................................ 4931

Сухан аз рафтани Ҳарсама сӯи Маъмун ва ин, ки саранҷоми

вай дар ин сафар чӣ шуд?........................................................................ 4932

Сухан аз фитнае, ки миёни ҳарбиён ва Ҳасан ибни Саҳл шуд

ба Бағдод ва ин, ки чӣ гуна буд?............................................................  4934

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли дувисту якум рух дод...................  4935

Сухан аз ин, ки чаро мардуми Бағдод Мансур ибни Маҳдиро

ба хилофату аморат хонданд. ва чигунагии он?.................................... 4936

Сухан аз ин, ки чаро довталабон дар Бағдод барои таарруз ба

фосиқон омода шуданд?.......................................................................... 4941

Сухан аз валиаҳдии ҳазрати Ризо ва сабаби он ва саранҷоми он............   4944

Сухан аз ин, ки чаро мардуми Бағдод бо Иброҳим ибни Маҳдӣ

байъати хилофат карданд ва Маъмунро халъ карданд?.......................  4945

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли дувисту дуввум буд ...................... 4947

Сухан аз сапедпӯшии бародари Абуссароё ва қиёми вай дар Куфа.........  4948

Сухан аз кайфияти зафари Иброҳим ибни Маҳдӣ бар Саҳл

ибни Салома ва бидоштани вай.............................................................  4952

Сухан аз хабари равон шудани Маъмун ба сӯи Ироқ................................ 4954

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли дувисту севвум буд....................... 4957

Сухан аз сабаби даргузашти Алӣ ибни Мусо............................................. 4958

Сухан аз ин, ки чаро Иброҳим ибни Маҳдӣ Исо ибни

Муҳаммадро тозиёна зад ва ӯро бидошт?.............................................  4959

Сухан аз ин, ки чаро Иброҳим ибни Маҳдиро халъ карданд

ва Маъмунро ба унвони хилофат дуо гуфтанд?....................................  4960

Сухан аз хабари ниҳон шудани Иброҳим ибни Маҳдӣ ва сабаби он.......  4962

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли дувисту чаҳорум буд................................. 4963

Сухан аз расидани Маъмун ба Ироқ ва ҳаводисе, ки ҳангоми

расидани вай буд...................................................................................... 4963

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли дувисту панҷум буд...................... 4966

Сухан аз ин, ки чаро Маъмун ҳама вилоятҳои шарқиро ба Тоҳир

ибни Ҳусайн супурд?..............................................................................  4966

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли дувисту шашум буд................................... 4971

Сухан аз ин, ки чаро Маъмун Абдуллоҳ ибни Тоҳирро

вилоятдори Раққа кард............................................................................  4971

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафтум буд...................................            4983

Сухан аз сабаби қиёми Абдурраҳмон ибни Аҳмади Толибӣ....................  4983

Сухан аз хабари вафоти Тоҳир ибни Ҳусайн.............................................  4983

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳаштум буд......................            4986

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту нуҳум буд........................ 4987

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту даҳум буд........................ 4991

Сухан аз ин, ки чаро Маъмун Иброҳим ибни Оишаро кушт?..................   4992

Сухан аз зифофи Маъмун бо духтари Ҳасан ибни Саҳл ва он

чӣ дар айёми зифофи вай буд.................................................................. 4996

Сухан аз ин, ки чаро Абдуллоҳ ибни Тоҳир аз Раққа ба Миср рафт?

Ва чигунагии рафтани ибни Сарӣ бо амон ба назди вай.....................    5000

Сухан аз кори Абдуллоҳ ибни Тоҳир ва кори андалусиёне, ки бар

Искандария тасаллут ёфта буданд.......................................................... 5003

Сухан аз ин, ки чаро мардуми Қум султонро халъ карданд?

Ва саранҷоми корашон дар ин боб......................................................... 5004

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту ёздаҳум буд..................... 5005

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту дувоздаҳум буд............... 5009

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту сездаҳум буд................... 5010

Сухан аз ин, ки чаро Маъмун Ғассон ибни Аббодро

вилоятдори Синд кард?........................................................................... 5010

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту чаҳордаҳум буд...............            5011

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту понздаҳум буд................. 5012

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту шонздаҳум буд............................ 5013

Сухан аз ин, ки чаро Маъмун ба сарзамини Рум бозгашт?......................   5013

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳафдаҳум буд.................. 5015

Сухан аз ин, ки чаро Маъмун Алӣ ибни Ҳишомро кушт..........................  5015

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту ҳеҷдаҳум буд...................            5018

Оғози имтиҳон дар бораи махлуқ будани Қуръон..................................... 5019

Сухан аз сабаби беморие, ки Маъмун аз он даргузашт.............................  5036

Сухан аз вақти вафоти Маъмун ва ҷое, ки дар он дафн шуд ва касе,

ки бар Ӯ намоз кард ва муддати синнаш ва миқдори хилофаташ.......  5040

Сухан аз баъзе ахбори Маъмун ва равишҳои ӯ.......................................... 5041

Хилофати Абуисҳоқи Муътасим Муҳаммад ибни Ҳорунаррашид..........  5062

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли дувисту нуздаҳум буд................... 5063

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту бистум буд................................... 5065

Сухан аз кори Бобак ва қиёми вай............................................................... 5066

Сухан аз сабаби вуқӯъи набард миёни Бобак ва Афшин..........................   5069

Сухан аз ин, ки чаро Муътасим сӯи Қотул рафт?...................................... 5072

Сухан аз ин, ки чаро Муътасим бар Фазл ибни Марвон хашм овард

ва ӯро ба зиндон кард? Ва сабаби пайвастагии вай ба Муътасим .....    5074

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту бисту якум буд................ 5078

Сухан аз хабари ин набард ва чигунагии он [Ҷанги Афшин ва Бобак]...    5078

Сухан аз сабаби кушта шудани Тархон – сардори Бобак.......................... 5083

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки бо соли дувисту бисту дуввум буд............ 5084

Сухан аз хабари набарди ёрони Афшин бо Озин – сардори

Бобак ва сабаби он................................................................................... 5084

Сухан аз кори Баз – шаҳри Бобак ва ин, ки чӣ гуна кушуда шуда

ва сабаби он чӣ буд?................................................................................ 5086

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки бо соли дувисту бисту дуввум буд............5110

Сухан аз сабаби ҳуҷуми фармонравои Рум ба Зибтара ва Малатия

ва асир гирифтани занон ва аъзо буридани мардони мусулмон..........  5115

Сухан аз ин, ки чаро Мӯътасим Аббос ибни Маъмунро бидошт

ва дастур дод ӯро лаън гӯянд?................................................................ 5131

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли дувисту бисту чаҳорум буд ..................... 5141

Сухан аз ин, ки чаро Мозиёр бо Муътасим мухолафат ошкор

кард ва ба мардуми Домана ҳуҷум бурд?.............................................. 5141

Сухан аз хабари Абушоси шоир.................................................................. 5152

Сухан аз ин, ки чаро Манкҷури Ушрусанӣ дар Озарбайҷон

мухолафат овард?.....................................................................................            5166

Сухан аз хабари ҳодисоте, ки ба соли дувисту бисту панҷум буд............ 5167

Сухан аз ин, ки чаро Муътасим бар Афшин хашм овард ва ӯро бидошт?.....5168

tabari6

tabari61

ФЕҲРИСТИ МАТОЛИБ

Сухан аз амали Ҳишом дар бораи азли Холид, вақте ки ба кори

азли вай мусаммам шуд.......................................................................... 3749

Сухан аз хабари ин, ки чаро Наср ибни Сайёр вилоятдори Хуросон шуд?...        3760

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду бисту якум буд...................... 3766

Сухан аз хабари ин, ки чаро Зайд ибни Алӣ кушта шуд? Ва корҳои

     вай ва сабаби қиёмаш.............................................................................. 3766

Сухан аз ғазои севвуми Наср ибни Сайёр дар Мовароуннаҳр

ва куштани Кӯрсул...................................................................................            3783

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли яксаду бисту дуввум буд.............. 3791

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду бисту севвум рух дод........... 3805

Сухан аз хабари сулҳи Суғд ва сабаби он................................................... 3805

Сухан аз ин, ки чаро Юсуф пайваста шудани Хуросонро хост

ва чигунагии кор...................................................................................... 3806

Сухан аз хабари Мағро ибни Аҳмар ва амали Ҳишому Юсуф дар бораи ӯ..3807

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли саду бисту чаҳорум буд.............................            3811

Сухан аз ин, ки чаро Букайр ибни Моҳон Абумуслимро харид?.............  3812

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду бисту панҷум буд.............................. 3813

Сухан аз сабаби вафоти Ҳишом ибни Абдулмалик...................................  3814

Сухан аз баъзе равишҳои Ҳишом...............................................................  3815

Хилофати Валид ибни Язид ибни  Абдулмалик ибни Марвон. Сухан

     аз мӯҷиботе, ки Валидро  ба хилофат расонид....................................   3824

Сухан аз хабари рафтани Наср ибни Сайёр  ба назди Юсуф ва

бурдани ҳадоёву амвол............................................................................            3841

Сухан аз кушта шудани Яҳё ибни Зайд дар Хуросон................................ 3844

Сухан аз хабари ҳаводиси муҳимме, ки ба соли саду бисту шашум буд..            3847

Сухан аз ин, ки чаро Язид ибни Валид Валид ибни Язидро кушт?            ......      3847

Сухан аз баъзе ахбор дар бораи барангехтани Валид ду амӯзодаи

хеш – Ҳишом ва Валидро........................................................................ 3848

Сухан аз кушта шудани Холид ибни Абдуллоҳи Қасрӣ ва сабаби он...... 3875

Сухан аз хабари фитнаҳое, ки ба соли саду бисту шашум рух дод.........  3885

Сухан аз қиёми мардуми Ҳумс ба хунхоҳии Валид..................................  3885

Сухан аз хабари қиёми мардуми Фаластину Урдун ва кори Язид

ибни Валид бо онҳо................................................................................. 3889

Сухан аз хабари азли Юсуф ибни Умар аз Ироқ ва вилоятдории

Мансур ибни Ҷумҳур............................................................................... 3894

Сухан аз нусхаи номае, ки Марвон ибни Муҳаммад ба Ғамр и. Язид навишт..           3906

Сухан аз хабари азли Мансур ибни Ҷумҳур аз Ироқ ва вилоятдории

Абдуллоҳ ибни Умар ибни Абдулазиз ибни Марвон..........................  3910

Сухан аз ихтилофи ямониён ва низориён дар Хуросон ва

ихтилофи Кирмонӣ ва Наср ибни Сайёр ва сабаби ин рухдод...........    3911

Сухан аз хабари амон додани Язид ибни Валид ба Ҳорис ибни Сурайҷ....3921

Сухан аз ин, ки чаро Марвон ибни Муҳаммад бо Язид ибни Валид

     мухолафат кард ва сипас байъат кард?...................................................            3924

Хилофати Абуисҳоқ Иброҳим ибни Валид................................................  3928

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду бисту ҳафтум буд.............................. 3929

Сухан аз ин, ки чаро Марвон ибни Муҳаммад  ба Шом рафт

ва чаро миёни вай ва Сулаймон ибни Ҳишом набард шуд?................   3929

Сухан аз сабаби қиёми Абдуллоҳ ва даъват барои хеш............................  3932

Сухан аз кори Ҳорис ибни Сурайҷ ва Наср ибни Сайёр аз он пас, ки

     Ҳорис пеши вай омад...............................................................................            3939

Сухан аз ин, ки чаро бо Марвон ибни Муҳаммад байъат карданд?.........  3941

Сухан аз кори Марвон ва мардуми Ҳумс ва сабаби шӯриданашон.........   3943

Сухан аз қиёми Заҳҳоки Хориҷӣ ва вуруди вай  ба Куфа ва ин

ки аз куҷо омада буд?...............................................................................            3947

Сухан аз набарди миёни Сулаймон и. Ҳишом ва Марвон и. Муҳаммад...3955

Пас аз он соли саду бисту ҳаштум даромад .............................................. 3962

Сухан аз хабари кушта шудани Ҳорис ибни Сурайҷ ва сабаби он..........   3962

Сухан аз оғози кори Абумуслим дар Хуросон............................................            3980

Сухан аз кушта шудани Заҳҳок ибни Қайси хориҷӣ ва сабаби он...........  3981

Сухан аз хабари кушта шудани Хайбарии хориҷӣ..................................... 3983

Сухан аз хабари дидори Абуҳамзаи Хориҷӣ бо Абдуллоҳ

Толибу-л-ҳақ ва даъвати вай ба мазҳаби хеш.......................................  3984

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду бисту нуҳум буд................... 3985

Сухан аз сабаби ҳалокати Шайбон ибни Азизи Яшкурӣ..........................   3985

Сухан аз хабари Абумуслим, ки ба оҳанги дидори Иброҳим

Муҳаммад то Қумис расид ва Муҳаммад Ӯро ба Хуросон

пас фиристод ва гуфт даъватро намоён кунад......................................  3990

Сухан аз хабари фатҳи Марваррӯз ба дасти  Хозим ибни

Хузайма ва куштани омили Наср ибни Сайёр .....................................   3998

Сухан аз интиқоли Абумуслим аз урдугоҳи Сафеданҷ ба Мохувон

     ва сабаби он .............................................................................................            4004

Сухан аз хабари кушта шудани Ҷудайъ ибни Алии Кирмонӣ..................  4008

Сухан аз тасаллути Абдуллоҳ ибни Муовия бар Форс ва сабаби он.......  4013

Сухан аз ҳузури Абуҳамзаи Хориҷӣ дар маросими ҳаҷ............................ 4017

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду сиум буд............................................  4020

Сухан аз вуруди Абумуслим ба доруламораи Марв ва иттифоқ

бо Алии Кирмонӣ бар набарди Наср ибни Сайёр.................................   4020

Сухан аз хабари кушта шудани Шайбон ибни Саламаи Ҳарурӣ ва

сабаби он...................................................................................................            4029

Сухан аз ин, ки чаро Абумуслим Алӣ ва Усмон – писарони Ҷудайъи

Кирмониро кушт?..................................................................................... 4030

Бозгашти Қаҳтаба и. Шабиб аз пеши Иброҳим – имом ба назди Абумуслим ...          4032

Сухан аз хабари кушта шудани Нубота ибни Ҳанзала – омили Гургон.......4035

Сухан аз набарди Қудайд миёни Абуҳамзаи Хориҷӣ ва  мардуми Мадина..4037

Сухан аз ворид шудани Абуҳамзаи Хориҷӣ  ба Мадина ва корҳо,

ки аз вай он ҷо рӯй намуд.......................................................................  4038

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду сию якум буд..................................... 4046

Сухан аз кори Абумуслим дар Нишобур ва кори Қаҳтаба аз паси

иқомати вай.............................................................................................. 4048

Сухан аз кушта шудани Омир ибни Зубора ва сабаби он.........................  4048

Сухан аз хабари набарди Қаҳтаба бо сипоҳиёни Марвон ибни Муҳаммад..4050

Сухан аз набарди Абуавн дар Шаҳрзӯр ва ҳаводисе, ки он ҷо рух дод...  4053

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду сию дуввум буд..................... 4055

Сухан аз хабари ҳалокати Қаҳтаба ибни Шабиб ва сабаби он.................  4055

Сухан аз хабари қиёми Муҳаммад ибни Холид ва рафтани омили

Ибни Ҳубайра аз Куфа ва вуруди Ҳасан ибни Қаҳтаба ба он ҷо.........  4061

ҶИЛДИ ЁЗДАҲУМ..................................................................................... 4067

Хилофати Абулаббос Абдуллоҳ ибни Муҳаммад  ибни Алӣ ибни

Абдуллоҳ ибни Аббос............................................................................. 4069

Икмоли сухан дар бораи сабаби байъат бо Абулаббос Абдуллоҳ

ибни Алӣ ва кори вай............................................................................... 4079

Сухан аз хабари набарди Зоб, ки бо Марвон ибни Муҳаммад буд ва

сабабу чигунагии он ............................................................................... 4082

Сухан аз сабаби кушта шудани Иброҳим ибни Муҳаммад .....................  4088

Сухан аз кушта шудани Марвон ва набарди вай ба касоне аз

мардуми Шом, ки мехостанд дар аснои роҳ, ки аз таъоқуб

мегурехт, ӯро бикушанд.......................................................................... 4090

Сухан аз хабари сапед пӯшидани Абулвард ва саранҷоми вай ва

касоне, ки бо ӯ сапед пӯшиданд ............................................................  4096

Сухан аз халъ ва сапедпӯшии Ҳабиб ибни Мурраи Муррӣ......................  4100

Сухан аз хабари сапед пӯшидани мардуми Ҷазира ва

саранҷоми корашон дар ин боб ............................................................ 4100

Сухан аз рафтани Абуҷаъфар ба назди Абумуслим  дар бораи

куштани Абусалама ва кори вай ва Абумуслим дар ин боб ................ 4102

Сухан аз хабари набард бо Язид ибни Амр ибни Ҳубайра дар Восит.....  4106

Сухан аз ҳодисоте, ки ба соли яксаду сию севвум буд.............................. 4116

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду сию чаҳорум буд............................... 4118

Сухан аз хабари халъ, ки Бассом ибни Иброҳим кард..............................  4118

Сухан аз кори Хозим ибни Хузайма дар Умон ва куштани хавориҷ.......   4120

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду сию панҷ буд.....................................  4122

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду сию шашум буд................................  4124

Сухан аз рафтани Абумуслим ба назди Абулаббос ва кори вай............... 4125

Сухан аз хабари ҳаҷҷи Абуҷаъфари Мансур ва Абумуслим ва

бозгаштани онҳо...................................................................................... 4126

Хилофати Абуҷаъфари Мансур Абдуллоҳ ибни Муҳаммад..................... 4128

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду сию ҳафтум буд ...............................  4130

Сухан аз кушта шудани Абумуслим ва сабаби он..................................... 4137

Сухан аз хабари Сунбод ва кушта шудани ӯ.............................................. 4159

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду сию ҳаштум буд................................ 4160

Сухан аз ин, ки чаро Ҷаҳвар ибни Маррор Мансурро халъ кард.............  4161

Сухан аз хабари кушта шудани Мулаббади Хориҷӣ.................................  4161

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду сию нуҳум буд...................... 4163

Сухан аз хабари бидоштани Абдуллоҳ ибни Алӣ ва ёрони вай ва

      куштани баъзе аз онҳо ........................................................................... 4164

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилум буд.......................................            4165

Сухан аз ҳалокати Абудовуд – омили Хуросон ва сабаби он....................            4165

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу якум буд................... 4166

Сухан аз кори ровандиён ва Абуҷаъфари Мансур.....................................  4167

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу дуввум буд............... 4175

Сухан аз ин, ки чаро Уяйна ибни Мусо халъ кард?...................................  4175

Сухан аз кори испаҳбази Табаристон бо мусулмонон............................... 4176

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу севвум буд................ 4178

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу чаҳорум буд.......................... 4178

Сухан аз ин, ки чаро Мансур Муҳаммад ибни Холидро аз Мадина

бардошт ва Риёҳ ибни Усмонро гумошт? Ва чаро Зиёд ибни

Убайдро пас аз Муҳаммад ибни Холид азл кард?................................  4179

Сухан аз ин, ки чаро фарзандони Ҳасанро сӯйи Ироқ бурданд ва

вазъашон вақте, ки мебурдандашон чӣ гуна буд..................................  4205

Сухан аз бақияи ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу чаҳорум буд............. 4218

Сухан аз ин, ки чаро Мансур фарзандони Ҳасанро ба Ироқ бурд?..........4218

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу панҷум буд...........................  4220

Сухан аз қиёми Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ва кушта шудани вай...........  4221

Сухан аз хабари шӯриши сиёҳони Мадина ба соли саду чиҳилу

панҷум ва сабабе, ки ангезаи он буд......................................................  4285

Сухан аз ин, ки чаро Мансур Бағдодро бунёд кард?.................................  4290

Сухан аз сабаби қиёми Иброҳим ва кушта шудани вай, ки чӣ гуна буд?......4299

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу шашум буд............................ 4330

Сухан аз ин, ки Мансур Бағдодро чӣ гуна бунёд кард?............................  4330

Сухан аз ин, ки чаро Мансур Салм ибни Қутайбаро аз Басра бардошт?.. 4337

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу ҳафтум буд........................... 4338

Сухан аз ин, ки чаро ва чӣ гуна Мансур Исо ибни Мусоро халъ кард?.... 4341

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу ҳаштум буд........................... 4359

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду чиҳилу нуҳум буд............................. 4359

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳум буд..................................... 4360

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу якум буд.................  4364

Сухан аз ин, ки чаро Мансур Амр ибни Ҳафсро аз Синд бардошт

ва Ҳишом ибни Амрро вилоятдори он ҷо кард? ..................................  4364

Сухан аз ин, ки чаро Мансур Русофаро барои Маҳдӣ бунёд кард?.........   4369

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу дуввум буд.............  4373

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу севвум буд.............. 4373

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу чаҳорум буд........... 4375

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу панҷум буд............. 4376

Сухан аз ин, ки чаро Мансур Муҳаммад ибни Сулаймонро аз

Куфа бардошт?.........................................................................................            4378

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу шашум буд............. 4380

Сухан аз ин, ки чӣ гуна Ҳайсам ибни Муовия бар Амр ибни

Шаддод даст ёфт?.................................................................................... 4380

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу ҳафтум буд............. 4381

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду панҷоҳу ҳаштум буд............  4382

Сухан аз бидоштани Ибни Ҷурайҳ ва Аббод ибни Касир ва Саврӣ........   4387

Сухан аз хабари вафоти Абуҷаъфари Мансур............................................ 4389

Сухан аз хабари сифати Абуҷаъфари Мансур............................................ 4392

Сухан аз хабари баъзе равишҳои Мансур................................................... 4392

Сухан аз номи фарзандон ва занони Абуҷаъфари Мансур.......................  4443

tabari5

tabari51

ФЕҲРИСТИ МАТОЛИБ

Сухан аз ин, ки чаро Мухтор ин сипоҳро фиристод ва саранҷоми

он чӣ шуд?................................................................................................ 3025

Сухан аз сабаби омадани хашабиён ба Макка.........................................    3030

Сухан аз курсии Мухтор, ки ёрони вай ба василаи он

аз Худо нусрат мехостанд....................................................................... 3038

Сухан аз ҳаводиси соли шасту ҳафтум....................................................... 3041

Сухан аз кайфияти қатли Убайдуллоҳ ибни Зиёд.....................................   3041

Сухан аз сабаби рафтани Мусъаб сӯи Мухтор ва ҳикояти

        кушта шудани вай....................................................................................3050

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли шасту ҳаштум...................................... 3076

Сухан аз кори азориқа ва бозгашти онҳо ба Ироқ....................................   3076

Сухан аз хабари кушта шудани Убайдуллоҳ ибни Ҳурр ва

сабаби он...................................................................................................            3084

Он гоҳ соли шасту нуҳум даромад..............................................................            3092

Он гоҳ соли ҳафтодум даромад................................................................... 3103

Сухан аз ҳаводиси соли ҳафтоду якум........................................................ 3104

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли ҳафтоду дуввум................................... 3121

Фасле, ки зимни он котибонро аз оғози ислом ёд мекунем ....................   3132

Номи дабирони паямбар (с)......................................................................... 3133

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли ҳафтоду севвум.................................... 3140

Сухан аз кайфияти кушта шудани Абдуллоҳ ибни Зубайр.......................  3140

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли ҳафтоду чаҳорум................................. 3147

Сухан аз кори Муҳаллаб ва кори хавориҷ.................................................. 3148

Сухан аз сабаби азли Букайр ва вилоятдории Умайя................................  3151

Сухан аз ҳаводиси соли ҳафтоду панҷум....................................................            3154

Сухан аз сабаби шӯридани басриён бар зидди Ҳаҷҷоҷ.............................  3160

Сухан аз бурун рондани хавориҷ ва кори онҳо дар

соли ҳафтоду панҷум............................................................................... 3161

Сухан аз ҷунбиши Солеҳ барои қиём ва аъмоли вай ба соли

ҳафтоду панҷум........................................................................................            3164

Сухан аз ҳаводиси соли ҳафтоду шашум....................................................            3164

Сухан аз вуруди Шабиб ба Куфа ва кори вай ва кори Ҳаҷҷоҷ

дар он ҷо ва сабаби он, ки шабиб вориди Куфа шуд............................  3173

Он гоҳ соли ҳафтоду ҳафтум даромад........................................................ 3209

Сухан аз сабаби кушта шудани Аттоб ибни Варқо ва

Зуҳра ибни Ҳавия....................................................................................  3209

Сухан аз вуруди Шабиб ба Куфа ва ҷанги вай бо Ҳаҷҷоҷ......................... 3221

Сухан аз сабаби ҳалокати Шабиб................................................................ 3235

Сухан аз сабаби қиёми Мутарриф ва халъ кардани

Абдумалик ибни Марвон......................................................................... 3240

Сухан аз сабаби вуқуъи ихтилоф миёни хавориҷи

азориқа, ки мӯъҷиби ҳалокашон шуд...................................................   3258

Сухан аз сабаби ҳалокати азориқа.............................................................   3261

Сухан аз ин, ки чаро Букайр ибни Вишоҳ Умайя ибни

Абдуллоҳро кушт.....................................................................................            3264

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли ҳафтоду ҳаштум.................................. 3273

Сухан аз омилоне, ки Ҳаҷҷоҷ бар Хуросону Сиистон

гумошт ва сабаби гумоштани эшон.......................................................  3273

Сухан аз ҳаводиси соли ҳафтоду нуҳум......................................................            3276

Сухан аз набарди Убайдуллоҳ ва Ратбил....................................................3276

Сухан аз ҳаводиси муҳимме, ки ба соли ҳаштодум буд............................ 3279

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду якум........................................................            3284

Сухан аз кайфияти кушта шудани Баҳир ибни Варқо...............................  3284

Сухан аз сабаби мухолафати Абдурраҳмон бо Ҳаҷҷоҷ ва

кори вай ба соли ҳаштоду якум...............................................................            3288

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду дуввум................................................... 3294

Сухан аз ҷанги Дайру-л-Ҷамоҷим ва сабаби рафтани Ашъас

ба он ҷо ва он чӣ миёни вай ва Ҳаҷҷоҷ рафт.........................................3297

Сухан аз сабаби бозомадани Муҳаллаб аз Кеш.........................................  3305

Сухан аз сабаби даргузашти Муҳаллаб ва ҷойи он...................................  3307

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду севвум.................................................... 3310

Сухан аз сабаби ҳазимати Абдурраҳмон ибни Муҳаммад........................ 3309

Сухан аз набарди Маскан ва кайфияти он..................................................  3320

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду чаҳорум..................................................            3340

Сухан аз сабаби фатҳи қалъаи Найзак ба дасти Язид ибни Муҳаллаб....   3342

ҶИЛДИ НУҲУМ......................................................................................... 3345

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду панҷум................................................... 3347

Сухан аз сабаби ҳалокати Ибни Ашъас ва кайфияти он...........................  3347

Сухан аз ин, ки чаро Ҳаҷҷоҷ Язидро аз Хуросон бардошт

ва Муфаззалро гумошт............................................................................ 3351

Сухан аз хабари фатҳи Бодғис.....................................................................3357

Сухан аз сабаби қатли Мусо ва ин, ки чӣ гуна ба Тирмиз рафт

ва он ҷо кушта шуд.................................................................................. 3358

Сухан аз қасди Абдулмалик дар мавриди халъи Абдулазиз ва он

чӣ миёнашон гузашт................................................................................ 3375

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду шашум....................................................            3381

 Сухан аз миқдори синни Абдулмалик ба ҳангоми вафот.............................3381

Сухан аз насаб ва кунияи Абдулмалик.......................................................  3382

Сухан аз фарзандон ва ҳамсарони Абдулмалик......................................... 3382

Хилофати Валид писари Абдулмалик......................................................... 3383

Сухан аз кори Қутайба дар Хуросон ба соли ҳаштоду шашум................. 3385

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду ҳафтум.................................................. 3387

Сухан аз кори Қутайба бо Найзаки тархон ва сулҳи Бодғис..................... 3389

Сухан аз Қутайба ва ғазои Байканд.............................................................3390

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду ҳаштум...................................................            3394

Сухан аз ғазои Нумишкат ва Ромисана....................................................... 3396

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду нуҳум..................................................... 3398

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли навадум буд.............................................. 3399

Сухан аз фатҳи Бухоро ва ҳазимати душманоне, ки он ҷо буданд........... 3400

Сухан аз таҷдиди сулҳ миёни Қутайба ва шоҳи Суғд...............................  3403

Сухан аз сабаби хиёнати Найзак ва сабаби зафар бар ӯ............................  3403

Сухан аз сабаби куштори мардуми Толиқон.............................................. 3405

Сухан аз сабаби фирори Язид ибни Муҳаллаб ва бародаронаш аз

зиндони  Ҳаҷҷоҷ ва рафтанашон ба назди Сулаймон..........................   3406

Сухан аз ҳаводиси соли наваду якум.......................................................... 3412

Сухан аз ғазои Шумон ва Кешу Насаф ва сулҳ бо тархон........................  3419

Сухан аз ҳаводиси соли наваду дуввум...................................................... 3425

Сухан аз ҳаводиси соли наваду севвум        3426

Сухан аз кушта шудани шоҳи Хомгирд ва сулҳи Хоразм ва сабабу

кайфияти он.............................................................................................. 3426

Сухан аз ғазо ва фатҳи Самарқанд.............................................................. 3429

Сухан аз азли Ториқ ибни Зиёд...................................................................  3439

Сухан аз ин, ки чаро Валид Умар ибни Абдулазизро аз Мадина

бардошт.....................................................................................................            3439

Сухан аз ҳаводиси соли наваду чаҳорум.................................................... 3440

Сухан аз ғазои Қутайба дар Чочу Фарғона................................................. 3441

Сухан аз хабари вилоятдории Усмон ибни Ҳайёни Муррӣ......................  3442

Сухан аз хабари кушта шудани Саъид ибни Ҷубайр................................   3444

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли наваду панҷум буд..................................... 3449

Сухан аз хабари ғазои Чоч........................................................................... 3449

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли наваду шашум буд..................................... 3450

Сухан аз баъзе равишҳои Валид.................................................................. 3451

Сухан аз фатҳи Кошғар ва ғазои Чин.......................................................... 3456

Сухан аз хабари кушта шудани Қутайба.................................................... 3460

Хилофати Сулаймон ибни Абдулмалик...................................................... 3462

Сухан аз ҳаводиси соли наваду ҳафтум...................................................... 3479

Сухан аз ин, ки чаро Сулаймон Язид ибни Муҳаллабро вилоятдори

Хуросон кард?.......................................................................................... 3479

Cухан аз ҳаводисе, ки дар соли наваду ҳаштум буд.................................. 3487

Сухан аз ҳаводиси соли наваду нуҳум ....................................................... 3504

Сухан аз баъзе рафторҳои Сулаймон ибни Абдулмалик........................... 3504

Хилофати Умар ибни Абдулазиз..................................................................            3507

Сухан аз ин, ки чаро Сулаймон Умар ибни Абдулазизро ба

хилофат расонид?.....................................................................................            3507

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли садум буд..................................................            3513

Сухан аз кори қиёми хориҷиён дар Ироқ.................................................... 3513

Сухан аз ин, ки чаро Язидро пеши Умар ибни Абдулазиз бурданд

ва чӣ гуна ба назди Умар расид, ки вайро ба банд кард?.....................  3515

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Абдулазиз Ҷарроҳ ибни

Абдуллоҳро аз Хуросон бардошт?..........................................................            3517 

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Абдулазиз Абдурраҳмон ибни

Нуайм ва Абдурраҳмони Қушайриро бар Хуросон гумошт................      3520

Оғози даъвати Аббосиён..............................................................................        3522

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли саду якум буд .......................................... 3522

Сухан аз ин, ки Язид ибни Муҳаллаб чаро ва чӣ гуна аз зиндони

Умар ибни Абдулазиз гурехт?.................................................................            3523

Сухан аз баъзе равишҳои Умар ибни Абдулазиз........................................ 3526

Илова: Дар бораи равишҳои Умар ибни Абдулазиз, ки дар китоби 

Абуҷаъфар  нест, то оғози хилофати Язид ибни Абдулмалик...................3529

Хилофати Язид ибни Абдулмалик ибни Марвон.......................................  3532

Сухан аз кушта шудани Шавзаби хориҷӣ..................................................  3534

Сухан аз ин, ки чаро Язид ибни Муҳаллаб Язид ибни Абдулмаликро

халъ кард ва ҳаводисе, ки дар ин сол миёни вай ва Язид рух дод.......  3536

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли саду дуввум буд....................................... 3547

Сухан аз кушта шудани Язид ибни Муҳаллаб...........................................  3547

Сухан аз кори Саъид дар вилоятдории Хуросон дар ин сол.....................  3563

Сухан аз ин, ки чаро Саъид Шуъбаро маъзул кард ва сабаби

набарди қасри Боҳилӣ чӣ буд буд?......................................................... 3565

Сухан аз кори мусулмонон ва Саъид дар ғазои Суғд................................  3569

Сухан аз сабаби азли Маслама аз Ироқу Хуросон ва ин, ки

чӣ гуна буд?..............................................................................................            3572

Сухан аз сабаби кушта шудани Язид ибни Абумуслим –

вилоятдори Ифриқия................................................................................            3575

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли саду севвум рух дод................................ 3576

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Ҳубайра Ҳараширо

Омили Хуросон кард?..............................................................................     3577

Сухан аз кори мардуми Суғд бо фармонравои Фарғона...........................  3578

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ҷаҳорум буд....................................... 3580

Сухан аз кори Ҳарашӣ ва кори деҳқонон дар ин набард...........................  3580

Сухан аз ин, ки чаро Язид ибни Абдулмалик Абдурраҳмон ибни

Заҳҳоки Фиҳриро аз Мадина ва ҷоҳои дигар, ки ба ӯ супурда

буд, бардошт?...........................................................................................            3587

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Ҳубайра Саъиди Ҳараширо аз

Хуросон бардошт?................................................................................... 3589

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Ҳубайра Муслим ибни

Саъидро вилоятдори Хуросон кард?....................................................   3594

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду панҷум буд.....................................     3597

Сухан аз ғазои туркон ва сулҳ бо шоҳ ва мардуми Афшина....................  3598

Сухан аз баъзе равишҳо ва корҳои Язид ибни Абдулмалик.....................  3599

Хилофати Ҳишом ибни Абдулмалик.......................................................... 3601

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки дар соли саду шашум буд.......................... 3606

Сухан аз сабаби набарде, ки дар Баруқони Балх миёни музариёну

яманиён ва Рабеъа рух дод.....................................................................  3607

Сухан аз хабари ғазои Муслим ибни Саъид, ки дар аснои он

маъзул шуд................................................................................................            3610

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтум буд.........................................            3618

Сухан аз ғазои Асад дар кӯҳистони Ғур..................................................... 3619

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштум буд............................            3620

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду нуҳум буд.............................. 3623

Сухан аз хабари кушта шудани Умар ибни Язид ба дасти Молик

ибни Мунзир............................................................................................. 3623

Сухан аз ин, ки чаро Ҳишом Холид ва бародарашро аз Хуросон

бардошт?...................................................................................................            3623

Сухан аз даъватгарони банӣ Аббос............................................................. 3626

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду даҳум буд.............................. 3631

Сухан аз кори Ашрас ва мардуми Самарқанд ва муҷовиронашон

дар бораи мусулмонӣ ва бардоштани ҷизя............................................ 3632

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ёздаҳум буд........................................            3646

Сухан аз ин ки чаро Ҳишом Ашрасро аз Хуросон бардошт ва

Ҷунайдро омили он ҷо кард?.................................................................. 3646

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду дувоздаҳум буд..................... 3648

Сухан аз набарди Ҷунайд бо туркон ва сабаби чигунагии он...................  3650

Сухан аз кушта шудани Сарват ибни Ҳурри Тамимӣ...............................  3655

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду сездаҳум буд......................... 3668

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду чаҳордаҳум буд.....................            3669

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду понздаҳум буд....................... 3670

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шонздаҳум буд...................... 3671

Сухан аз вафоти Ҷунайд ва вилоятдории Осим ибни Абдуллоҳ

бар Хуросон..............................................................................................            3671

Сухан аз хабари ҷанг миёни Ҳорис ибни Сурайҷ ва Осим

ибни Абдуллоҳ......................................................................................... 3673

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафдаҳум буд.......................  3678

Сухан аз ин, ки чаро Ҳишом Осимро азл кард ва Хуросонро

ба Холид дод?...........................................................................................            3678

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳеҷдаҳум буд ........................            3691

ҶИЛДИ ДАҲУМ.........................................................................................  3695

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду нуздаҳум буд......................... 3697

Сухан аз хабари ғазои Асад дар Хатлон ва Хидош.................................... 3697

Сухан аз хабари кушта шудани Муғира ибни Саъид ва

Баёну ёронашон....................................................................................... 3716

Сухан аз хуруҷи Баҳлул ибни Бишр ва кушта шудани ӯ........................... 3718

Сухан аз ғазои Асад дар Хатлон ва ин ки чаро Бадри тархонро кушт.....  3724

Сухан аз хабари Саҳорӣ писари Шабиб.....................................................  3727

Сухан аз хабари ҳаводиси соли яксаду бистум.......................................... 3729

Сухан аз сабаби вафоти Асад ибни Абдуллоҳ............................................ 3729

Сухан аз ин, ки чаро шиъиёни банӣ Аббос Сулаймонро пеши

     Муҳаммад ибни Алӣ фиристоданд?....................................................... 3732

Сухан аз ин, ки чаро Ҳишом Холидро азл кард?.......................................  3733

Сухан аз ин, ки чаро Мухтор ин сипоҳро фиристод ва саранҷоми

он чӣ шуд?................................................................................................ 3025

Сухан аз сабаби омадани хашабиён ба Макка.........................................    3030

Сухан аз курсии Мухтор, ки ёрони вай ба василаи он

аз Худо нусрат мехостанд....................................................................... 3038

Сухан аз ҳаводиси соли шасту ҳафтум....................................................... 3041

Сухан аз кайфияти қатли Убайдуллоҳ ибни Зиёд.....................................   3041

Сухан аз сабаби рафтани Мусъаб сӯи Мухтор ва ҳикояти

        кушта шудани вай....................................................................................3050

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли шасту ҳаштум...................................... 3076

Сухан аз кори азориқа ва бозгашти онҳо ба Ироқ....................................   3076

Сухан аз хабари кушта шудани Убайдуллоҳ ибни Ҳурр ва

сабаби он...................................................................................................            3084

Он гоҳ соли шасту нуҳум даромад..............................................................            3092

Он гоҳ соли ҳафтодум даромад................................................................... 3103

Сухан аз ҳаводиси соли ҳафтоду якум........................................................ 3104

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли ҳафтоду дуввум................................... 3121

Фасле, ки зимни он котибонро аз оғози ислом ёд мекунем ....................   3132

Номи дабирони паямбар (с)......................................................................... 3133

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли ҳафтоду севвум.................................... 3140

Сухан аз кайфияти кушта шудани Абдуллоҳ ибни Зубайр.......................  3140

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли ҳафтоду чаҳорум................................. 3147

Сухан аз кори Муҳаллаб ва кори хавориҷ.................................................. 3148

Сухан аз сабаби азли Букайр ва вилоятдории Умайя................................  3151

Сухан аз ҳаводиси соли ҳафтоду панҷум....................................................            3154

Сухан аз сабаби шӯридани басриён бар зидди Ҳаҷҷоҷ.............................  3160

Сухан аз бурун рондани хавориҷ ва кори онҳо дар

соли ҳафтоду панҷум............................................................................... 3161

Сухан аз ҷунбиши Солеҳ барои қиём ва аъмоли вай ба соли

ҳафтоду панҷум........................................................................................            3164

Сухан аз ҳаводиси соли ҳафтоду шашум....................................................            3164

Сухан аз вуруди Шабиб ба Куфа ва кори вай ва кори Ҳаҷҷоҷ

дар он ҷо ва сабаби он, ки шабиб вориди Куфа шуд............................  3173

Он гоҳ соли ҳафтоду ҳафтум даромад........................................................ 3209

Сухан аз сабаби кушта шудани Аттоб ибни Варқо ва

Зуҳра ибни Ҳавия....................................................................................  3209

Сухан аз вуруди Шабиб ба Куфа ва ҷанги вай бо Ҳаҷҷоҷ......................... 3221

Сухан аз сабаби ҳалокати Шабиб................................................................ 3235

Сухан аз сабаби қиёми Мутарриф ва халъ кардани

Абдумалик ибни Марвон......................................................................... 3240

Сухан аз сабаби вуқуъи ихтилоф миёни хавориҷи

азориқа, ки мӯъҷиби ҳалокашон шуд...................................................   3258

Сухан аз сабаби ҳалокати азориқа.............................................................   3261

Сухан аз ин, ки чаро Букайр ибни Вишоҳ Умайя ибни

Абдуллоҳро кушт.....................................................................................            3264

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли ҳафтоду ҳаштум.................................. 3273

Сухан аз омилоне, ки Ҳаҷҷоҷ бар Хуросону Сиистон

гумошт ва сабаби гумоштани эшон.......................................................  3273

Сухан аз ҳаводиси соли ҳафтоду нуҳум......................................................            3276

Сухан аз набарди Убайдуллоҳ ва Ратбил.................................................... 3276

Сухан аз ҳаводиси муҳимме, ки ба соли ҳаштодум буд............................ 3279

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду якум........................................................            3284

Сухан аз кайфияти кушта шудани Баҳир ибни Варқо...............................  3284

Сухан аз сабаби мухолафати Абдурраҳмон бо Ҳаҷҷоҷ ва

кори вай ба соли ҳаштоду якум...............................................................            3288

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду дуввум................................................... 3294

Сухан аз ҷанги Дайру-л-Ҷамоҷим ва сабаби рафтани Ашъас

ба он ҷо ва он чӣ миёни вай ва Ҳаҷҷоҷ рафт......................................... 3297

Сухан аз сабаби бозомадани Муҳаллаб аз Кеш.........................................  3305

Сухан аз сабаби даргузашти Муҳаллаб ва ҷойи он...................................  3307

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду севвум.................................................... 3310

Сухан аз сабаби ҳазимати Абдурраҳмон ибни Муҳаммад........................ 3309

Сухан аз набарди Маскан ва кайфияти он..................................................  3320

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду чаҳорум..................................................            3340

Сухан аз сабаби фатҳи қалъаи Найзак ба дасти Язид ибни Муҳаллаб....   3342

ҶИЛДИ НУҲУМ......................................................................................... 3345

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду панҷум................................................... 3347

Сухан аз сабаби ҳалокати Ибни Ашъас ва кайфияти он...........................  3347

Сухан аз ин, ки чаро Ҳаҷҷоҷ Язидро аз Хуросон бардошт

ва Муфаззалро гумошт............................................................................ 3351

Сухан аз хабари фатҳи Бодғис..................................................................... 3357

Сухан аз сабаби қатли Мусо ва ин, ки чӣ гуна ба Тирмиз рафт

ва он ҷо кушта шуд.................................................................................. 3358

Сухан аз қасди Абдулмалик дар мавриди халъи Абдулазиз ва он

чӣ миёнашон гузашт................................................................................ 3375

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду шашум....................................................            3381

 Сухан аз миқдори синни Абдулмалик ба ҳангоми вафот.............................3381

Сухан аз насаб ва кунияи Абдулмалик.......................................................  3382

Сухан аз фарзандон ва ҳамсарони Абдулмалик......................................... 3382

Хилофати Валид писари Абдулмалик......................................................... 3383

Сухан аз кори Қутайба дар Хуросон ба соли ҳаштоду шашум................. 3385

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду ҳафтум.................................................. 3387

Сухан аз кори Қутайба бо Найзаки тархон ва сулҳи Бодғис..................... 3389

Сухан аз Қутайба ва ғазои Байканд............................................................. 3390

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду ҳаштум...................................................            3394

Сухан аз ғазои Нумишкат ва Ромисана....................................................... 3396

Сухан аз ҳаводиси соли ҳаштоду нуҳум..................................................... 3398

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли навадум буд.............................................. 3399

Сухан аз фатҳи Бухоро ва ҳазимати душманоне, ки он ҷо буданд........... 3400

Сухан аз таҷдиди сулҳ миёни Қутайба ва шоҳи Суғд...............................  3403

Сухан аз сабаби хиёнати Найзак ва сабаби зафар бар ӯ............................  3403

Сухан аз сабаби куштори мардуми Толиқон.............................................. 3405

Сухан аз сабаби фирори Язид ибни Муҳаллаб ва бародаронаш аз

зиндони  Ҳаҷҷоҷ ва рафтанашон ба назди Сулаймон..........................   3406

Сухан аз ҳаводиси соли наваду якум.......................................................... 3412

Сухан аз ғазои Шумон ва Кешу Насаф ва сулҳ бо тархон........................  3419

Сухан аз ҳаводиси соли наваду дуввум...................................................... 3425

Сухан аз ҳаводиси соли наваду севвум        3426

Сухан аз кушта шудани шоҳи Хомгирд ва сулҳи Хоразм ва сабабу

кайфияти он.............................................................................................. 3426

Сухан аз ғазо ва фатҳи Самарқанд.............................................................. 3429

Сухан аз азли Ториқ ибни Зиёд...................................................................  3439

Сухан аз ин, ки чаро Валид Умар ибни Абдулазизро аз Мадина

бардошт.....................................................................................................            3439

Сухан аз ҳаводиси соли наваду чаҳорум.................................................... 3440

Сухан аз ғазои Қутайба дар Чочу Фарғона................................................. 3441

Сухан аз хабари вилоятдории Усмон ибни Ҳайёни Муррӣ......................  3442

Сухан аз хабари кушта шудани Саъид ибни Ҷубайр................................   3444

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли наваду панҷум буд..................................... 3449

Сухан аз хабари ғазои Чоч........................................................................... 3449

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли наваду шашум буд..................................... 3450

Сухан аз баъзе равишҳои Валид.................................................................. 3451

Сухан аз фатҳи Кошғар ва ғазои Чин.......................................................... 3456

Сухан аз хабари кушта шудани Қутайба.................................................... 3460

Хилофати Сулаймон ибни Абдулмалик...................................................... 3462

Сухан аз ҳаводиси соли наваду ҳафтум...................................................... 3479

Сухан аз ин, ки чаро Сулаймон Язид ибни Муҳаллабро вилоятдори

Хуросон кард?.......................................................................................... 3479

Cухан аз ҳаводисе, ки дар соли наваду ҳаштум буд.................................. 3487

Сухан аз ҳаводиси соли наваду нуҳум ....................................................... 3504

Сухан аз баъзе рафторҳои Сулаймон ибни Абдулмалик........................... 3504

Хилофати Умар ибни Абдулазиз..................................................................            3507

Сухан аз ин, ки чаро Сулаймон Умар ибни Абдулазизро ба

хилофат расонид?.....................................................................................            3507

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли садум буд..................................................            3513

Сухан аз кори қиёми хориҷиён дар Ироқ.................................................... 3513

Сухан аз ин, ки чаро Язидро пеши Умар ибни Абдулазиз бурданд

ва чӣ гуна ба назди Умар расид, ки вайро ба банд кард?.....................  3515

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Абдулазиз Ҷарроҳ ибни

Абдуллоҳро аз Хуросон бардошт?..........................................................            3517 

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Абдулазиз Абдурраҳмон ибни

Нуайм ва Абдурраҳмони Қушайриро бар Хуросон гумошт................      3520

Оғози даъвати Аббосиён..............................................................................        3522

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли саду якум буд .......................................... 3522

Сухан аз ин, ки Язид ибни Муҳаллаб чаро ва чӣ гуна аз зиндони

Умар ибни Абдулазиз гурехт?.................................................................            3523

Сухан аз баъзе равишҳои Умар ибни Абдулазиз........................................ 3526

Илова: Дар бораи равишҳои Умар ибни Абдулазиз, ки дар китоби 

Абуҷаъфар  нест, то оғози хилофати Язид ибни Абдулмалик...................3529

Хилофати Язид ибни Абдулмалик ибни Марвон.......................................  3532

Сухан аз кушта шудани Шавзаби хориҷӣ..................................................  3534

Сухан аз ин, ки чаро Язид ибни Муҳаллаб Язид ибни Абдулмаликро

халъ кард ва ҳаводисе, ки дар ин сол миёни вай ва Язид рух дод.......  3536

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли саду дуввум буд....................................... 3547

Сухан аз кушта шудани Язид ибни Муҳаллаб...........................................  3547

Сухан аз кори Саъид дар вилоятдории Хуросон дар ин сол.....................  3563

Сухан аз ин, ки чаро Саъид Шуъбаро маъзул кард ва сабаби

набарди қасри Боҳилӣ чӣ буд буд?......................................................... 3565

Сухан аз кори мусулмонон ва Саъид дар ғазои Суғд................................  3569

Сухан аз сабаби азли Маслама аз Ироқу Хуросон ва ин, ки

чӣ гуна буд?..............................................................................................            3572

Сухан аз сабаби кушта шудани Язид ибни Абумуслим –

вилоятдори Ифриқия................................................................................            3575

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли саду севвум рух дод................................ 3576

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Ҳубайра Ҳараширо

Омили Хуросон кард?..............................................................................     3577

Сухан аз кори мардуми Суғд бо фармонравои Фарғона...........................  3578

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ҷаҳорум буд....................................... 3580

Сухан аз кори Ҳарашӣ ва кори деҳқонон дар ин набард...........................  3580

Сухан аз ин, ки чаро Язид ибни Абдулмалик Абдурраҳмон ибни

Заҳҳоки Фиҳриро аз Мадина ва ҷоҳои дигар, ки ба ӯ супурда

буд, бардошт?...........................................................................................            3587

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Ҳубайра Саъиди Ҳараширо аз

Хуросон бардошт?................................................................................... 3589

Сухан аз ин, ки чаро Умар ибни Ҳубайра Муслим ибни

Саъидро вилоятдори Хуросон кард?....................................................   3594

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду панҷум буд.....................................     3597

Сухан аз ғазои туркон ва сулҳ бо шоҳ ва мардуми Афшина....................  3598

Сухан аз баъзе равишҳо ва корҳои Язид ибни Абдулмалик.....................  3599

Хилофати Ҳишом ибни Абдулмалик.......................................................... 3601

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки дар соли саду шашум буд.......................... 3606

Сухан аз сабаби набарде, ки дар Баруқони Балх миёни музариёну

яманиён ва Рабеъа рух дод.....................................................................  3607

Сухан аз хабари ғазои Муслим ибни Саъид, ки дар аснои он

маъзул шуд................................................................................................            3610

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафтум буд.........................................            3618

Сухан аз ғазои Асад дар кӯҳистони Ғур..................................................... 3619

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳаштум буд............................            3620

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду нуҳум буд.............................. 3623

Сухан аз хабари кушта шудани Умар ибни Язид ба дасти Молик

ибни Мунзир............................................................................................. 3623

Сухан аз ин, ки чаро Ҳишом Холид ва бародарашро аз Хуросон

бардошт?...................................................................................................            3623

Сухан аз даъватгарони банӣ Аббос............................................................. 3626

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду даҳум буд.............................. 3631

Сухан аз кори Ашрас ва мардуми Самарқанд ва муҷовиронашон

дар бораи мусулмонӣ ва бардоштани ҷизя............................................ 3632

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли саду ёздаҳум буд........................................            3646

Сухан аз ин ки чаро Ҳишом Ашрасро аз Хуросон бардошт ва

Ҷунайдро омили он ҷо кард?.................................................................. 3646

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду дувоздаҳум буд..................... 3648

Сухан аз набарди Ҷунайд бо туркон ва сабаби чигунагии он...................  3650

Сухан аз кушта шудани Сарват ибни Ҳурри Тамимӣ...............................  3655

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду сездаҳум буд......................... 3668

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду чаҳордаҳум буд.....................            3669

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду понздаҳум буд....................... 3670

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду шонздаҳум буд...................... 3671

Сухан аз вафоти Ҷунайд ва вилоятдории Осим ибни Абдуллоҳ

бар Хуросон..............................................................................................            3671

Сухан аз хабари ҷанг миёни Ҳорис ибни Сурайҷ ва Осим

ибни Абдуллоҳ......................................................................................... 3673

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳафдаҳум буд.......................  3678

Сухан аз ин, ки чаро Ҳишом Осимро азл кард ва Хуросонро

ба Холид дод?...........................................................................................            3678

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду ҳеҷдаҳум буд ........................            3691

ҶИЛДИ ДАҲУМ.........................................................................................  3695

Сухан аз хабари ҳаводисе, ки ба соли саду нуздаҳум буд......................... 3697

Сухан аз хабари ғазои Асад дар Хатлон ва Хидош.................................... 3697

Сухан аз хабари кушта шудани Муғира ибни Саъид ва

Баёну ёронашон....................................................................................... 3716

Сухан аз хуруҷи Баҳлул ибни Бишр ва кушта шудани ӯ........................... 3718

Сухан аз ғазои Асад дар Хатлон ва ин ки чаро Бадри тархонро кушт.....  3724

Сухан аз хабари Саҳорӣ писари Шабиб.....................................................  3727

Сухан аз хабари ҳаводиси соли яксаду бистум.......................................... 3729

Сухан аз сабаби вафоти Асад ибни Абдуллоҳ............................................ 3729

Сухан аз ин, ки чаро шиъиёни банӣ Аббос Сулаймонро пеши

     Муҳаммад ибни Алӣ фиристоданд?....................................................... 3732

Сухан аз ин, ки чаро Ҳишом Холидро азл кард?.......................................  3733

 

 

tabari4

tabari41

ФЕҲРИСТИ МАТОЛИБ

Сухан аз ҳаводиси соли сию ҳафтум ва муторакаи ҷанг

миёни Алӣ ва Муовия...................................................................          2285

Ташкили гурӯҳҳо ва ороиши касон барои ҷанг..............................          2290

Талош дар кори ҷанг...........................................................................         2298

Кушта шудани Аммори Ёсир............................................................          2317

Қиссаи Ҳошими Мирқол ва сухан аз Лайлату-л-ҳарир..................         2321

Ривоятҳо, ки дар бораи боло бурдани қуръонҳо ва даъват ба

ҳакамият овардаанд........................................................................          2327

Фиристодани Алӣ Ҷаъда ибни Ҳубайраро ба Хуросон..................         2346

Канорагирии хавориҷ аз Алӣ ва ёрони вай ва бозомаданашон.....         2347

Сухан аз хабари иҷтимоъи ҳакамон.................................................          2350

Сухан аз хабари хавориҷ ба ҳангоме ки Алӣ ҳакамро барои

ҳакамият равона кард. Ва хабари ҷанги Наҳравон.....................         2356

Сухан аз ҳаводиси соли сиюҳаштум.................................................         2380

Сухан аз хабари қатли Муҳаммад ибни Абуҳузайфа......................         2393

Сухан аз кори Ибни Ҳазрамӣ ва Зиёду Аъян ва сабаби қатли

касоне, ки кушта шуданд..............................................................          2498

Сухан аз хабари Хиррит.....................................................................         2401

Сухан аз ҳаводиси соли сивунуҳум..................................................         2422

Сухан аз ин, ки чаро Зиёд ба Форс фиристода шуд........................          2425

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилум......................................................         2426

Сухан аз сабаби рафтани Ибни Аббос ба Макка ва тарки Ироқ...          2429

Сухан аз кушта шудани Алӣ ва сабаби он.......................................          2432

Сухан аз муддати хилофати Алӣ.......................................................         2443

Сухан аз васфи Алӣ ибни Абутолиб.................................................         2443

Сухан аз насаби Алӣ, алайҳиссалом.................................................         2443

Сухан аз ҳамсарону фарзандони Алӣ...............................................          2443

Сухан аз вилоятдорони Алӣ (ъ)........................................................          2445

Сухан аз баъзе сиратҳои Ӯ (ъ)...........................................................          2445

ҶИЛДИ ҲАФТУМ......................................................................................  2449

Сухан аз байъати Ҳасан ибни Алӣ (ъ)............................................           2451

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилу якум...............................................         2453

Сухан аз  сулҳи Муовия ва Қайс.......................................................         2455

Сухан аз  рафтани Ҳасану Ҳусайн ба Мадина................................          2456

Сухан аз  қиёми хавориҷ ...................................................................         2457

Сухан аз  кори Буср ибни Абиартот..................................................         2459

Сухан аз  сабаби вилоятдории Ибни Омир ва баъзе ҳаводиси

айёми вилоятдории ӯ.....................................................................          2462

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилу дуввум...........................................         2463

Сухан аз аъмоли хавориҷ дар соли чиҳилу дуввум.........................         2464

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилу севвум...........................................          2471

Сухан аз кушта шудани Муставриди хориҷӣ..................................          2472

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилу чаҳорум.........................................         2506

Сухан аз сабаби азли Ибни Омир.....................................................          2506

Сухан аз ҳаводисе, ки дар соли чиҳилу панҷум рух дод................         2510

Сухан аз вилоятдории Зиёд бар Басра..............................................          2510

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилу шашум...........................................         2519

Сухан аз сабаби ҳалокати Абдурраҳмон..........................................          2519

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилу ҳафтум...........................................         2521

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилу ҳаштум..........................................          2522

Сухан аз ҳаводиси соли чиҳилу нуҳум.............................................         2522

Сухан аз ҳаводиси соли панҷоҳум....................................................         2523

Сухан аз кори Фараздақ.....................................................................          2530

Сухан аз  ғазои Ҳакам  ибни Амр дар кӯҳистони Ашал

ва сабаби ҳалоки вай.....................................................................          2535

Сухан аз ҳаводиси соли панҷоҳу якум.............................................          2536

Сухан аз  аз сабаби кушта шудани Ҳуҷр ибни Адӣ........................          2536

Номи касоне, ки Зиёд сӯи Муовия фиристод..................................          2557

Номи касоне аз ёрони Ҳуҷр, ки кушта шуданд...............................          2565

Номи касоне аз ёрони Ҳуҷр, ки наҷот ёфтанд.................................         2565

Пас аз он соли панҷоҳу дуввум даромад..........................................         2570

Пас аз он соли панҷоҳу севвум даромад..........................................          2570

Сухан аз сабаби ҳалоки Зиёд ибни Сумайя.....................................          2571

Сухан аз сабаби марги Рабеъ ибни Зиёд..........................................          2572

Сухан аз ҳаводиси соли панҷоҳу чаҳорум.....................................            2574

Сухан аз сабаби азли Саъид ва гумоштани Марвон........................         2574

Сухан аз сабаби вилоятдории Убайдуллоҳ ибни Зиёд ба

    Хуросон............................................................................................         2577

Сухан аз ҳаводиси соли панҷоҳу панҷум..........................................        2579

Сухан аз ин, ки чаро Абдуллоҳро аз Басра бардошт ва

    Убайдуллоҳро гумошт?..................................................................          2580

Сухан аз ҳаводиси соли панҷоҳу шашум..........................................         2581

Сухан аз сабаби валиаҳдии Язид.......................................................         2582

Он гоҳ соли панҷоҳу ҳафтум даромад..............................................         2588

Сухан аз ҳаводиси соли панҷоҳу ҳаштум.........................................         2588

Сухан аз ин, ки чаро Зиёд хавориҷро куштор кард?.........................       2592

Сухан аз ҳаводиси соли панҷоҳу нуҳум...........................................         2594

Сухан аз ин, ки чаро Муовия Абдурраҳмонро ба кори Хуросон

     гумошт?...........................................................................................         2595

Сухан аз  азлу насби Убайдуллоҳ ибни Зиёд...................................         2596

Сухан аз  ин, ки чаро Муфарриғ писарони Зиёдро ҳиҷо гуфт.......         2597

Сухан аз  ҳаводиси соли шастум.......................................................         2601

Сухан аз  муддати ҳукумати Муовия................................................         2602

Сухан аз  баъзе ахбору равишҳои Муовия.......................................          2607

Хилофати Язид ибни Муовия...........................................................          2618

Сухан аз рафтани Амр ибни Зубайр ба ҷанги Абдуллоҳ

ибни Зубайр....................................................................................          2625

Сухан аз  кас фиристодани куфиён ба назди Ҳусайн (ъ)

ва қазияи Муслим ибни Ақил (ръ)....................................................         2628

Сухан аз  рафтани Ҳусайн (ъ) сӯи Куфа ва ҳаводисе, ки

дар аснои он буд............................................................................          2671

Сухан аз  ҳаводиси соли шасту якум................................................          2697

Сухан аз  номи ҳошимиёне, ки бо Ҳусайн кушта шуданд ва

шумори куштагон...........................................................................         2781

Сухан аз сабаби кушта шудани Абубилол.......................................          2784

Сухан аз сабаби ин, ки Язид Салмро вилоятдори Сиистон ва

Хуросон кард..................................................................................          2785

Сухан аз сабаби азли Амр ибни Саъид ва вилоятдории

Валид ибни Утба...........................................................................           2788

Сухан аз ҳаводиси соли шасту дуввум............................................          2791

Сухан аз сабаби рафтани мардуми Мадина пеши Язид.................          2791

Сухан аз ҳаводисе, ки ба соли шасту севвум буд............................         2795

Сухан аз ҳаводиси соли шасту чаҳорум...........................................          2811

Сухан аз марги Муслим ибни Уқба ва сангборон кардану

сӯхтани Каъба ...............................................................................          2812

Сухан аз сабаби сӯхта шудани Каъба...............................................          2814

Шумори фарзандони Язид.................................................................          2815

Хилофати Муовия ибни Язид...........................................................          2816

Сухан аз  кори Убайдуллоҳ ибни Зиёд ва мардуми Басра пас

аз марги Язид.................................................................................          2819

Сухан аз барканории Амр ибни Ҳурайс ба василаи мардуми

Куфа ва гумоштани Омир............................................................           2840

Сухан аз ҷанги Марҷи Роҳит мобайни Заҳҳок ибни Қайс

ва Марвон ибни Ҳакам. Ва ахбори муҳимми соли шасту

чаҳорум...........................................................................................          2852

Сухан аз  фитнаи Абдуллоҳ ибни Хозим дар Хуросон...................         2860

Сухан аз оғози ҷунбиши шиъиён барои хунхоҳии Ҳусайн...........          2867

Сухан аз сабаби ҷудоии хавориҷ аз Ибни Зубайр ва сабаби

ихтилофашон бо ҳамдигар............................................................          2879

Сухан аз сабаби омадани Мухтор ба Куфа.......................................         2884

Сухан аз ҳаводиси муҳимми соли шасту панҷум............................         2898

Сухан аз сабаби ин, ки Марвон ду писари хешро валиаҳд кард....         2926

Сухан аз  сабаби ҳалокати Марвон...................................................          2927

Дар ҳамин сол Ҳубайш ибни Дулҷа кушта шуд..............................         2928

Сухан аз хабари кушта шудани Нофеъ ибни Азрақи хориҷӣ.........         2929

ҶИЛДИ ҲАШТУМ.....................................................................................  2939

Сухан аз сабаби ҷанги тамимиёни Хуросон бо Абдуллоҳ

ибни Хозим......................................................................................         2941

Сухан аз  ҳаводиси муҳимми соли шасту шашум...........................          2944

Сухан аз  кори Мухтор ва Абдуллоҳ ибни Мутеъ ва зуҳури

     Мухтор дар Куфа...........................................................................          2945

Хабар аз сабаби тохтани Мухтор ба қотилони Ҳусайн ва номи

   касоне, ки кушта шуданд ва номи касоне, ки гурехтанд............          2978

ЭНСИКЛОПЕДИЯИ МИЛЛИИ ТОҶИК

ЭНСИКЛОПЕДИЯИ СОВЕТИИ ТОҶИК

ТОЗАНАШР