SJ Health - шаблон joomla Авто

ДОНИШНОМАИ ФАРҲАНГИ МАРДУМИ ТОҶИК

ДОНИШНОМАҲОИ БАЧАГОНА

ДОНИШНОМАИ НОҲИЯҲО

ДОНИШНОМАИ ДОНИШМАНДОНИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШНОМА – ДОИРАТУ-Л-МАОРИФ – ENCYCLOPEDIA, китоберо гӯянд, ки маълумоти ҷомеъу мухтасаре роҷеъ ба ҳамаи донишҳои башарӣ ва ё як соҳаи махсус иртиботдоштаро дар бар гирад. Ин маълумот ба шакли мақолаҳо, ба тартиби алифбоӣ ва мавзуъӣ аст. Донишнома муодили калимаи фаронсавии encyclopédie (энсиклопеди) ва калимаи англисии encyclopédie (энсиклопедия) буда, ҳар ду гирифташуда аз вожаи encyclopaedia, сурати лотинии ибораи юнонии enkukliospaudeia ба маънои омӯзиши умумӣ ва мураккаб аз се ҷузъи en ба маънои «дар» ва kuklios ба маънои «доира» ва paudeia ба маънои «омӯзиш» аст. Энсиклопедия беш аз ду ҳазор сол ҳамчун китоби дарбаргирандаи хулосаи қобили фаҳм аз донишҳои мавҷуда пазируфта мешуд. Юнониёни бостон ин вожаро ба маънои маҷмуае аз мавод ва мавзуъоти омӯзишӣ ба кор мебурданд, ки шомили ҳафт мавзуъи асосии донишу фан, яъне дастури забон (сарфу наҳв), мантиқ, балоғат, ҳисоб, ҳандаса, мусиқӣ ва ҳайат буд. Аввалин бор Франсуа Рабле(адиби фаронсаӣ) ин калимаро дар тавзеҳи асари худ «Гаргантюа ва Пантагрюэл» ба кор бурд; нависандаи олмонӣ Раул Сколич нахустин шахсе буд, ки соли 1559 дар унвони навиштаи донишномагунаи худ – «Энсиклопедия ё маҷмуаи дониши ҷаҳон, аз ҷумла илоҳӣ ва ғайри илоҳӣ» (Encyclopaedia seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam prophanarum epistemon) калимаи энсиклопедияро ба кор бурдааст. Барои тақсимбандии донишномаҳо меъёрҳои гуногун ба назар гирифта мешаванд. Масалан, донишномаҳо аз назари ҳаҷм ба муфассалу мухтасар, аз назари фарогирии маълумот ба донишномаҳое, ки ҷавобгӯи ниёзҳои фаврӣ, донишномаҳои ҷавобгӯи ниёзҳои тахассусӣ, донишномаҳои электронӣ (онлайн), донишномаҳое, ки маълумоташон ҳам барои мутахассисон ва ҳам барои донишҷӯён ба кор меояд, донишномае, ки ҷанбаи омӯзишӣ низ доранд, тақсим шудаанд. Ҳамчунин донишномаҳо аз назари меъёру тартиб ба алифбоиву мавзуъӣ, вобаста ба ҳаҷми онҳо ба бузург (иборат аз даҳҳо ҷилд), кӯчак (10 – 12 ҷилд), мухтасар (4 – 6 ҷилд) ва 1–3-ҷилдӣ, ки маъмулан қомус ё луғати донишномаӣ ном доранд, тақсим мешаванд. Ҳар як аз ин донишномаҳо дорои нақшаи хос (тақсимбандии ҳаҷми умумии мақолаҳо мувофиқи соҳаву навъ) ва луғатнома (номгӯи комили вожаҳое, ки аз онҳо мақола сохта мешавад)-анд.

САБКУ НИГОРИШИ ДОНИШНОМА

Мақолаҳои донишнома талхисӣ (фишурда, хулосашуда), ихчам, кутоҳ, муҷаз, мухтасар, роҳнамоӣ, тафсирӣ ва ҳаволаӣ (роҳнамоӣ ба вожаи дигар) мешаванд. Ду навъи аввалии мақолаҳо аз ҷиҳати ҳаҷм аз якдигар фарқ карда, дар онҳо матлаб равшан аст ва мақолаҳои меҳварӣ барои донишнома ба шумор мераванд; онҳо дарбаргирандаи маълумоти аслии мавзуъи матраҳшудаанд: ироаи назари илмӣ, баёни ҳодисоти таърихӣ, овардани маълумоти ҷуғрофиёӣ, шарҳиҳолӣ, оморӣ ва ғ. Роҳҳои дарёфти маълумоти амиқтару муффассалтар тавассути номгӯи адабиёт дар дохили мақола ё поини он ва ё дар поини ҷилдҳову ҷилди масуси китобшиносӣ нишон дода мешаванд. Дар донишномаҳо маводди тасвирӣ (иллюстратсионӣ) ҷои намоён доранд: нақшаҳо, харитаҳо, тарҳҳо, бозофаринии мусаввараҳо, аксҳову портретҳо, нусхагирӣ, тасвири сиккаҳо, парчамҳо ва ғ. Донишномаҳои бисёрҷилдӣ, маъмулан, бахши иловагӣ доранд. Донишнома ҳамаи донишҳои башариро дар бар мегирад ва мекӯшад хулосаи ҷомеъ аз огоҳиҳои мавҷуд дар бораи ҳар унвонро фаро гирад. Бинобар ин дар донишномаҳо аз бисёр воситаҳои кумакрасон, монанди тасвиру нақшаҳову харитаҳову диаграммаҳо ва ҷадвалҳои оморӣ истифода бурда мешавад. Донишнома маҳз бо чунин вижагӣ аз дигар маълумотномаҳо тафовут дорад. Масалан, дар луғатҳо танҳо маънои вожаҳо, ваҷҳи тасмияи онҳо оварда мешавад, аммо дар донишнома шарҳу баррасии зиндагию аъмолу осори дастандаркорони ягон соҳа, ба монанди шоирон, нависандагон, хушнависон, донишмандон, сиёсатмадорон, шахсони таърихӣ, умуман зиндагиномаи афроди машҳурро меоваранд. Дар матнҳои омӯзишӣ мавзуъҳо ба таври соҳавӣ баён мегарданд, аммо донишнома мавзуъҳои гуногунро муҷазу кӯтоҳ бо сабки осону сода шарҳ медиҳад. Барои он ки як донишнома аз дониш ва арзишҳои зарури илмӣ бархурдор бошад, он аз маҷмуаи мақолаҳои ҷудогона, ки муассисаву пажӯҳандагони соҳаҳои гуногуни илм менависанд, таҳия мегардад. Ин мақолаҳо фарогири огоҳиҳои таърихии мувофиқ ба тақозои рӯз ҳастанд. Шеваи танзими мақолоти як донишнома бояд тавре бошад, ки хонанда иттилоотро дар бораи мавзуъи зарурӣ ба осонӣ пайдо намояд. Танҳо дар ду-се асри охир донишномаҳо ба тартиби алифбоӣ тадвин мешаванд. Дар давраи қадим бисёре аз муаллифони донишномаҳо мавзуъҳои муҳимтарро дар оғози китоб ҷо медоданд. Масалан, «Ъуюну-л-ахбор»-и Ибни Қутайба, ки аз куҳантарин доирату-л-маорифҳои арабӣ ба шумор меравад, бо «Китобу-с-салотин» ва «Китобу-л-ҳарб» оғоз гардида, бо «Китобу-т-таъом» ва «Китобу-н-нисо» анҷом меёбад. Дар донишномаҳои мавзуъӣ низ, ки дар гузашта ривоҷ доштаанд, матлабҳо аз рӯи соҳа ё мавзуъҳои бузургтар дар саҳифаҳои аввал гунҷонида мешуданд ва мавзуъҳои кӯчактар дар саҳифаҳои охири китоб сабт мегардиданд.

ҲАҶМУ НАВЪИ ДОНИШНОМА

Донишномаҳо аз ҷиҳати ҳаҷм ва мундариҷа низ аз бисёр ҷиҳатҳо фарқ мекунанд. Бархе аз донишномаҳо кӯчак ва якҷилдиянд («Доирату-л-маорифи Колумбия», «Донишномаи Ларусс» (Le Petit Larousse Illustré); аммо боз донишномаҳое будаанд, ки беш аз 100 ҷилд доштаанд, монанди доирату-л-маорифи чинии «Йу-ҳи», ки соли 1738 дар 240 ҷилд ба чоп расидааст. Донишномаҳои умда, маъмулан, дониши башариро дар бар мегиранд, вале боз донишномаҳое навишта шудаанд, ки ба мавзуъҳо ё соҳаҳои хос ихтисос дода шудаанд, ба монанди «Доирату-л-маорифи ислом» («Encyclopedia of Islam», 1913–38 чопи Лейден, ба забонҳои олмонӣ, фаронсавӣ ва англисӣ ва баъдан ба арабию туркию форсӣ тарҷума шуд), «Доирату-л-маорифи яҳуд» («Jewish Encyclopedia», 1901–06), «Доирату-л-маорифи католикӣ» («Catholic Encyclopedia», 1907–22), «Доирату-л-маорифи дониши фалсафӣ» (1818) ва «Доирату-л-маорифи «Ироника». Аксарияти донишномаҳо барои бузургсолон омода мешаванд, аммо донишномаҳои хосси кӯдакон ва наврасон низ мавҷуданд. КӢ

НАХУСТИН ДОНИШНОМА НАВИШТ?

Донишнома дар ҷаҳон таърихи тулонӣ дорад. Бархе бар ин ақидаанд, ки собиқаи донишноманигорӣ дар Шарқ нисбат ба Ғарб тӯлонитар аст. Чиниҳо нахустин донишноманависон будаанд, ки аввалин донишномаи онҳо дар асри 15 пеш аз милод навишта шудаанд. Бузургтарин донишномаи катбӣ «Юн-ле» мебошад, ки таҳияи онро соли 403 м. императори Чин Юн-ле фармон дода буд. Ин Донишнома аз 11 ҳазору 95 ҷилд иборат буд ва 510 ҳазор ё худ 300 млн иероглифро дар бар мегирифт. То имрӯз 40 дарсади матни он маҳфуз мондааст. Дар Ғарб, дар аҳди бостон касеро файласуф мегуфтанд, ки фарогирандаи ҳамаи донишҳову илмҳо бошад. Аз ин рӯ осори онҳоро чун ҷузъи аввалин донишномагунаҳо овардаанд ва ба ҳамин далел таълифоти Арастуву Афлотунро аз аввалин донишномаҳо шумураанд. Донишноманигориро дар Аврупо ба се давра тақсим кардаанд: аз Юнони Бостон то асри 17, аз аввали асри 18 то аввали асри 20 ва давраи муосир. Давраи нахустин давраи донишномагунаҳо ном гирифтааст. Дар давраи бостон таснифи пешинаи донишнома ба кишварҳои Юнону Рум бозмегардад. Мақсади юнониён ин буд, ки фарҳанги шифоҳии худро ба фарҳанги навишторӣ табдил диҳанд. Румиҳо низ мекӯшиданд, ки хулосае аз дониши замони худро ба китоб ворид намоянд. Муҳимтарин осори ин давра «Таърихи табиӣ» («Naturalis Historia»-и Гай Плиний Секунд (77 м.) буд, ки баъзе онро мувофиқи шеваи гирдоварии иттилоот аввалин донишнома дар ҷаҳон донистаанд. Асари донишманди фаронсавӣ Винстони Боваӣ (1190–1264), «Оинаи бузург» («Speculum majus», асри 13), бузургтарин дастоварди асри миёна ва бузургтарин донишномаи қабл аз асри 18буд. Бо «Эҳёи улуми кабир» («Great restoration of Sciences»)-и Ф.Бекон таҳаввули донишноманависӣ дар Аврупо оғоз гашта, дар асри 17 ва ибтидои асри 18 равиши танзими матолиби доирату-л-маориф аз мавзуъӣ ва соҳавӣ ба алифбоӣ табдил дода шуд. «Фарҳанги бузурги таърихӣ» («Grand dictionnaire historique» – 1643–80)-и донишманди фаронсавӣ Луи Морери яке аз нахустин донишномаҳои алифбоӣ дар Аврупо буд,ки аз ҷиҳати матолиби зандагиномаӣ ва ҷуғрофиёӣ ва фарҳангӣ ғанӣ мебошад.Он соли 1674 дар ш. Леон интишор ёфта, ба забонҳои олмонӣ, итолиёӣ ва фаронсавӣ тарҷума шуд. Давраи дуввум давраи таҳаввули донишноманигорӣ дар Ғарб аст. Дар ин давра гароиш ба истифода аз шеваи муназзам дар тақсими улум дар миёни аҳли илм бартарӣ ёфт. Муҳимтарин донишномаҳои давра: «Доирату-л-маорифи фаннӣ»-и донишманд ва руҳонии инглис Ҷ. Ҳаррис (1666–1719), «Сиклипедия ё Фарҳанги ҷаҳонии улум» -и Е. Чамберс (1680–1740) дар соли 1727; «Донишномаи ҷомеъ»-и донишманди олмонӣ И. Ҳ. Зедлер («Great Universal Lexicon»(1732–50, дар 64 ҷилд), «Энсиклопедия ё Доирату-л-маорифи Ҷомеъ» («Encyclopédie») таҳти сарпарастии адиб ва файласуфи фаронсавӣ Д. Дидро, ки дар ҳамкорӣ бочанде аз мутафаккирони замонаш таълиф ва дар 27 ҷилд солҳои 1750–65 чоп шуд); Донишномаи маъруф ба «Брокҳаузи Бузург» (Brockhaus encyclopedia), тадвини Фридрих Арнолд Брокҳауз, ки дар солҳои 1796–1811 (чопи баъдӣ дар солҳои 1927–35,дар 20 ҷилд) интишор ёфт; «Донишномаи бузурги Британика» («Encyclopædia Britannica»), ки нахустин бор соли 1768 (Эдинбург, 3 ҷилд) оғоз шуда, соли 1771 ба поин расид ва батадриҷ соли 1929 чопи 14-уми он дар 24 ҷилд мунташир шуд; «Қомуси бузурги ҷомеи қарни 19» («Grand dictionnaire universel du XIXe siècle»)-изабоншиноси маъруфи фаронсавӣ Ларусс Пйер дар 17 ҷилд, солҳои 1866–76 ба нашр расид. Дар давраи севум донишноманигорӣ ба тарзи нав, бо роҳу равиши тоза шуруъ шуд. Дар нигориши донишномаҳои муосир на як муаллиф, балки ҳайати бузурги кормандон иштирок намуда, донишмандони соҳаҳои гуногуни илмро ба навиштани мақолаҳо ҷалб мекарданд. Яке аз донишномаҳои маъруфи давраи муосир «Донишномаи Бузурги Шӯравӣ» («Большая Советская Энциклопедия») мебошад, ки аз соли 1926 то 1978 се бор интишор ёфт; нашри охири он аз 30 ҷилд иборат аст. Барои он 8 ҳазор донишманд мақола навишта буданд, ки беш аз сад ҳазор мадхалро дар бар гирифтааст. Дар кишварҳои Аврупову Амрико донишноманависии муосир аз охири асри 19 ва ибтидои асри 20 оғоз шуд. Донишномаҳои маъруфи ин кишварҳо «Американа» («Encyclopedia Americana»), солҳои 1903–20 ду маротиба нашр шуд, нашри дувум – 30 ҷилд), «Британика» (Англия), «Донишномаи Брокҳаус» («Brockhaus», аз соли 1805 то кунун мунташир мешавад); «Донишномаи Колумбия» (1935); «Ларусси ҷадиди мусаввар» (Фаронса, 1897–1904, 7 ҷилд) мебошанд. Қариб ҳамаи кишварҳои дунё, ки узви СММ мебошанд, донишномаҳои худро доранд.

ДОНИШНОМАНИГОРӢ ДАР ШАРҚ

Дар асрҳои нахустини зуҳури ислом, бахусус пас аз тарҷумаи нахустин матнҳои хориҷӣ ба забони арабӣ, зарурати табақабандии танзими маорифи ҷадид эҳсос гардида, дониши қавмҳои мағлуб низ, ки аз оғози ислом шакл гирифта буданд, бояд бо улуми исломӣ ҳамоҳанг мешуд. Ин зарурат сабаби падид омадани навъҳои мухталифи таълифоти донишномагунаи фарогирандаи мавзуъҳо ва масъалаҳои донишу фаннҳои гуногун гардид. Қисме аз онҳо то асрҳои 10–11 ва баъд аз он ба забони илмии онвақта – забони арабӣ дар Мовароуннаҳру Хуросон ва кишварҳои дигар аз тарафи тоҷикону донишмандони эронитабор, ки дини исломро пазируфта буданд ва забони арабиро медонистанд, навишта шуданд. Муҳимтарин донишномаҳо дар ҷаҳони ислом «Ъуюну-л-ахбор»-и Ибни Қутайба (828–854), «Ниҳояту-л-араб фӣ фунуни-л-адаб»-и Аҳмад ибни Абдулваҳҳоби Нувайрии Киндӣ (1279–1331, 30 ҷилд), «Субҳу-л-аъшо фӣ синоъати-л-иншо» (14 ҷилд, ки ба форсӣ бо номи «Бомдоди шаби кӯр дар оини нигориш» аз ҷониби Аҳмади Қалақашандӣ (асри 15) баргардон шудааст) ва «Муҳозарату-л-аброр ва мусофирату-л-ахбор»-и Ибни Арабӣ ва ғ. ба шумор мераванд. Аз байни доирату-л-маорифҳои муосири арабӣ низ метавон «Доирату-л-маориф»-и Б. Бустонӣ ва писаронаш (1876–83, 6 ҷилд), ки баъдан таҷдид чоп шудааст ва ҳамчунин «Мавсуъоту-л-улуму-л-арабийя»-и А. Закипошшо (1934)-ро ном бурд. Вожаи «доирату-л-маориф»-ро бори нахуст Б. Бустонӣ (1876) ба забони арабию фарҳанги мардуми арабиалифбо ворид намуд. Алҳол барои ифодаи номи асарҳои донишномавӣ истилоҳи «ал-мавсуъа» корбурд мешавад. Чунончи Донишномаи фиқҳ дар 45 ҷилд бо номи «Ал-Мавсуъоту-л фиқҳия» дар Кувайт ба табъ расид.

ГУСТАРИШИ ДОНИШНОМАНИГОРӢ ДАР ЭРОНЗАМИН

Тоҷикон ва эронитаборон дар ҷаҳон аз нахустин мардуми дорандаи донишнома−Авесто мебошанд, ки дар асрҳои 8−7 то м. тадвин шудааст. Дар замони давлатдории Сосониён (асрҳои 3−7) ва як-ду аср баъд аз он асарҳое, аз қабили «Динкард», «Бундаҳиш», «Додистони динӣ» ва амсоли инҳо тадвин шуданд, ки хусусияти донишномавӣ доранд. Эрониён пас аз пирӯзӣ бар румиёну баҳрагирӣ аз асирони донишманди онҳо, дар чандин шаҳрҳо дору-л-илмҳо таъсис дода, дар натиҷаи тарҷумаи осори файласуфони бузург бо фарҳангу адабиёти олами Ғарб ошно шуданд ва дар заминаҳои мухталифи илмӣ рушду пешрафт карданд. Ҳамчунин дар оғози густариши ислом забони арабиро азбар намуда, дар ҳамаи соҳаҳо ба таълиф пардохтанд. Аз ҷумла таълифи китобҳои чанддонишӣ ё донишномагуна дар ин замина ривоҷ ёфт, ки намунаҳои нахустини онҳо бо забони арабӣ буд. Ба ин хотир бисёре аз донишмандони тоҷикро, ки осори арабӣ доранд, араб хонданд. Дар он давра дастовардҳои андешаи форсию исломӣ дар заминаҳои донишу фарҳанг бо забони арабӣ баён мешуданд, аммо аз охирҳои асри 9, ки забони форсӣ забони фарҳангӣ эълон шуд, донишмандони тоҷик (эрониён) тавонистанд бо баргардондани китобҳои арабӣ ба форсӣ, илмҳои арабиро, ки худ дар падид овардани он саҳми босазо гузашта буданд, ба қаламрави фарҳанги форсӣ бозгардонанд. Баъзе аз ин донишномаҳо ҳамаи илмҳоро дар бар гирифта, баъзе фақат ба як соҳаи хос бахшида шудаанд. Осоре, ки то асри 11 навишта шудааст, вижагиҳои яксоне дорад, ва ба қалами як донишманд ё як файласуф, ки аз ҳамаи илмҳои замони худ хабардор будааст, таълиф шудаанд. Бештари осор ба супориш ё ҳимояти шоҳ ё вазири донишманду донишпажӯҳон, барои таълими ашхоси босавод ва ё гурӯҳи махсусбо сабки содатаре навишта мешуд. Ба ҳамин далел ҷанбаи умумии онҳо бештар буд; муаллифон бештар ба инъикоси ҳамон илмҳое мепардохтанд, ки мардум бо онҳо сари кор доштанд. Шеваи танзими ин осор бештар мавзуъӣ буд ва тақсими илмҳо дар онҳо тибқи тақсими чаҳоргонаи арастуӣ (мантиқ, табииёт, риёзиёт, илоҳиёт) сурат мегирифт; матолиби китоб бар пояи таҷрибаҳои шахсию завқи муаллиф ё таҷрибаҳои гузаштагон тарҳрезӣ мешуд. Номи онҳо тавре гузошта мешуд, ки хонанда бо дидани он чанддонишӣ будани онро пай мебурд. Дар бисёре аз ин осор матлабҳои гуногуну ақидаҳои аҷоибу ғароиби хурофотнамо ба таври фаровон дида мешуданд, ки ба воситаи он метавон то ҳадде бо андешаву тафаккури илмӣ ва рушди маънавии гузаштагонамон ошно шуд. Аммо дар шароите, ки забони арабӣ дар ин давра ривоҷ ёфта, забони расмии дастгоҳи идорӣ гардид, осори фаровоне ба ин забон навишта мешуд, зеро барои мардуми зиёд ҳатто мансабдорони ин забон бегона буд. Тадриҷан гаравидан ба забони модарӣ дар мардум ва сипас дар ҳокимон зиёд шуда, пас аз давраи Сомониён забони форсии дарӣ ривоҷ ёфт. Дар давраи Ғазнавиён ва Салҷуқиён истифода аз забони арабӣ камтар шуда, баръакс, забони форсӣ дар коргузорӣ ва мукотиботи идорӣ, осори адабию илмӣ равнақ гирифт. Дар давраи муғул, пас аз тасарруфи пойтахти хилофат– Бағдод (1258), заминаи дигаре барои истифода аз забони арабӣ дар дастгоҳҳои сиёсӣ вуҷуд надошт ва муаллифон аксарияти осори худро ба забони форсӣ таълиф мекарданд. Муҳимтарин донишномаҳое, ки ба забони арабӣ таълиф шудаанд инҳостанд: «Эҳсоу-л-улум»-и Абунасри Форобӣ, «Мафотиҳу-л-улум»-и Муҳаммади Хоразмӣ, «Расоили Ихвону-с-сафо», «Эҳёу улуми-д-дин»-и Муҳаммади Ғазолӣ ва ғ. «Эҳсоу-л-улум»-ро аввалин донишнома дар Эрони пас аз ислом донистаанд. Ба гуфтаи Форобӣ, ҳадаф аз таълифи он арзи иттилооти мухтасар ба донишпажӯҳон будааст. Форобӣ дар ин китоб дар панҷ фасл ба чаҳор риштаи фалсафаи назарӣ, яъне мантиқу риёзиёту табииёту илоҳиёт ва ду риштаи фалсафаи амалӣ, яъне ахлоқу сиёсат пардохтааст. Ин китоб аз ҷиҳати сари кор доштанба забону адабиётаҳаммийяти бузургдорад. Дар фасли аввали он муаллиф пас аз тақсими илми забон ба ду қисми ёдгирии алфозӣ ва шинохти қонунҳои ин алфоз, онҳоро ба муфраду мураккаб ва илми забонро ба ҳафт бахш тақсим карда, шоҳидҳои арабӣ меоварад. Вале қонунҳоеро зикр мекунад, ки умумиянд ва бар ҳар забоне мувофиқ меоянд. Дар фасли дуввум ба илми мантиқ ва бахшҳои он, фасли севум ба илмҳои таълимӣ, фасли чаҳорум ба илмҳои табиӣ ва бахшҳои он, фасли панҷум ба илми маданӣ ва бахшҳои он пардохтааст. «Мафотиҳу-л-улум» дар 2 мақолату 15 боб ва 93 фасл навишта шудааст. Мақолоти аввал шомили илмҳои шариат ва бахше аз илмҳои мардуми ғайриараб (Аҷам) дар 9 бобу 41 фасл гирд оварда шудаанд. Се боби ин китоб ба адабиёт бахшида шуда, дар боби севуми он (дар 12 фасл) ба мабдаҳои илми наҳв, шева ва шаклҳои иъроб дар равиши кори тамоми наҳвиён ва амсоли ин пардохтааст. Боби панҷум дар бораи куллиёти илми аруз ва номи баҳрҳо, номи зиҳофҳо, қофияҳо решаи номҳову истилоҳот ва нақди шеъру истилоҳоти аҳли нақд аст. Агарчи «Мафотиҳу-л-улум» чун доирату-л-маориф тарроҳӣ шудааст, аммо муҳтавои он монанди қомусҳои арабист. Ба гуфтаи муаллиф, ҳадафи он омӯзишу таҳқиқи решаи калимаҳое будааст, ки ниёз ба шиносоӣ доранд. «Расоили Ихвону-с-сафо», ки ҳамчун донишнома аз аҳаммийят холӣ нест, дар нимаи асри 11 ба забони арабӣ таълиф шудааст. Онро метавон дар ҷаҳони араб нахустин асаре донист, ки дар натиҷаи кори гурӯҳӣ тартиб дода шудааст. Баъзе нависандагони онфорсизабон будаанд, гарчанде ки номи худро зикр накардаанд. Вижагии ин асар дар якмаром будани қолиби таълифоти он аст, агарчи нависандагони сершуморе доштааст. Ин далел бар ҳамфикрии нависандагони онҳо ва назорати куллии олими бузурге чун Мақдисӣ дар таҳияи он аст.

ДОНИШНОМАҲО БА ЗАБОНИ ПОРСИИ ДАРӢ

Муҳимтарин донишномаҳое, ки ба забони форсӣ навишта шудаанд: «Нузҳатномаи Алоӣ»-и Шаҳмардон ибни Абулхайри Розӣ, «Баҳру-л-фавоид» (муаллифи ношинос), «Фаррухномаи Ҷамолӣ»-и Абубакр Мутаҳҳари Ҷамолии Яздӣ, «Явоқиту-л-улум ва дарори-н-нуҷум» (нависандаи ношинос), «Ҷомеъу-л-улум»-и Фахруддини Розӣ, «Наводиру-т-табодур»-и Шамсуддини Дунайсирӣ (адиби порсигӯи Ҳинд, асри 12), «Нафоису-л-фунун ва ароису-л-ъуюн»-и Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ ва «Кашшофу истилоҳоти-л-фунун»-и Муҳаммадалии ибни Алӣ ва ғ. Донишманди эронӣ Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ дар муқаддимаи «Явоқиту-л-улум» беш аз 40 китобро чундонишномаи умумӣ ба забони модарии мо ёд кардааст. «Баҳру-л-фавоид» аз куҳантарин донишномагунаҳои форсист, ки дар Шом дар ҳудуди солҳои 1158–63 таълиф шуда, аз 36 китобу 300 боб иборат аст. Бахши аввали мавзуъоти он марбут бо дини ислом ва бахши дуввуми он шомили усули ахлоқист. Арзишаш, аз он ки дар кишвари арабӣ ба форсӣ таълиф шудаааст, хеле болост. Навиштаҳои он намунаҳои беҳтарин барои фарҳангу дастури забони форсӣ ҳастанд. Ин асарро аз сабаби аҳаммийяти вижа додан ба масоили динӣ метавон донишномаи мазҳабӣ донист. «Фаррухномаи Ҷамолӣ» китобест дар боби манфаатҳо ва шинохти ҷонварон, гиёҳон сангҳои гаронбаҳо ва ситорагон, ки соли 1175 дар пайравӣ ва такмили «Нузҳатнома» таълиф шудааст. Аз ин китоб ду таҳрир мавҷуд аст; таҳрири аввал (ба 16 фасл тақсим шудааст) соли 1185 ва таҳрири дуввум (танҳо аз 8 фасл иборат аст), ки ба ақидаи муҳаққиқон хулосаи матолиби таҳрири нахустин аст, ки худи нависанда сохтааст. Гарчи Ҷамолӣ дар ин китоб ба адабиёт ба таври хос напардохтааст, вале ин китоб аз лиҳози зикри вожаҳои куҳан муҳим аст ва донишмандон онро ба хотири қадимӣ ва дорои беш аз 350 калимаи форсии қадим будан, баъд аз «Луғати Фурс», яке аз манбаъҳои муҳимми форсӣ медонанд. «Явоқиту-л-улум ва дарори-н-нуҷум», ки қабл аз соли 1178 барои истифодаи навомӯзон навишта шудааст, аз30 фан иборат аст, ки ҳар фан шомили як фотиҳа, 12 масъала ва посухи он ва дар маҷмуъ шомили 360 пурсишу посух аст. Дар он бештар масъалаҳое омадааст, ки донишмандон дар маҳфилҳои халифагон ва маҷлисҳои бузургон матраҳ кардаанд. Тибқи пажӯҳишҳо, ин китоб шомили ду бахши ҷудогона аст. Бахши нахуст (бахши асосии он) вижаи илмҳои исломист ва бахши дуввум ба фалсафаи назарӣ робита дорад. Муаллиф дар ин бахш ба далели надоштани иттилооти кофӣ ба ҳамаи баҳсҳои фалсафӣ напардохта, танҳо илмҳоеро, ки мешинохту онҳоро муносиби як донишнома мешумурд, гирд овардааст. Мавзуъҳои дигари он илмҳои луғат, наҳву иъроб, тасриф, аруз ва наводири шеъру хат мебошанд. «Ҷомеъу-л-улум» ё «Ҳадоиқу-л-анвор фӣ ҳақоиқи-л-асрор» муҳимтарин ва машҳуртарин асари форсии Фахруддини Розӣ ва нахустин донишномаи муназзаму тадвиншуда ба забони форсист. «Наводиру-т-табодир ли туҳфати-л-Баҳодур»-и Шамсуддини Дунайсирӣ (1271) баъд аз «Фаррухнома» ва «Нузҳатнома» севумин донишномаи илмҳои табиист,ки ба «Нузҳатнома» монанд аст. Дунайсирӣ дар поёни китоб аз «Нузҳатнома» ба унвони яке аз манбаъҳо ёд мекунад. Ин китоб дар 12 фан буда, ҳар фан дар 6 мақола танзим шудааст.Китоб ба забони форсӣ таълиф шуда, иттилоотеро дар бораи илмҳо дар бар гирифтааст, вале аҳаммийяти он дар истифодаи «истилоҳоти илмиву калимоти куҳану асил» аст. Асари мазкур аз лиҳози вижагиҳои сабкшиносӣ низ аз аҳаммийят холӣнест. «Нафоису-л-фунун ва ароису-л-ъуюн»-и Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ байни солҳои 1335–42 дар як муқаддимаву ду қисм илм (улуми авоил ва улуми авохир) таълиф шуда,шомили 9 мақола аст. Ин китоб донишномаи ҷомеъ ва муфассал дар илмҳои қадим аст. Улуми авоил шомили 75 илм дар 23 фан аст, ки дар 5 мақолаи ҳикмати илмӣ, ҳикмати назарӣ, усули риёзӣ, фурӯи табиӣ ва фурӯи риёзӣ танзим шудааст. Улуми авохир шомили 85 илм дар 36 фан аст, ки дар 4 мақолаи адабиёт, шаръиёт, тасаввуф ва улуми муҳовара омадааст. Китоб ба сабки умумии навиштаҳои донишмандони асрҳои 14–15 таълиф шудааст. Фахруддини Розӣ муаллифи «Ҷомеъу-л-улум» ва Омулиро донишноманигорони воқеӣ шумурдааст. «Кашшофи истилоҳоту-л-фунун» (1748,ба забони арабӣ-форсӣ)-и Муҳаммадалӣ ибни Алии Наҳовандӣ фарҳангидонишномагуна ва манбаи муътабар барои аҳли таҳқиқ аст.Дар он истилоҳоти илмҳои гуногун: сарфу наҳв, маъонию баён, бадеъ, усул, калом, мантиқу ҳикмат, илми адад, ҳандаса, тиббу нуҷум оварда шудаанд. Дар таълифи ин асар муаллиф аз маъхазҳои бисёр истифода бурда, ибороти муаллифонро бо зикри манбаъ ба форсӣ ё арабӣ нақл кардааст.

ДОНИШНОМАҲОИ ТАХАССУСӢ

Аз давраи нахустини нигориши донишнома баъзе аз нависандагон дар як заминаи хос ба таълифи китобҳои маърифатӣ пардохтанд ва бад-ин тартиб дар баробари донишномаҳои умумӣ донишномаҳои ихтисосӣ таълиф шуданд. Иншои ин осор ҳосили мутолаот ва дидаҳову шунидаҳои донишмандони ҳавзаи тахассусист. Дар дастабандии мавзуъии донишномаҳои ихтисосии форсӣ (қабл аз асри 19) метавон аз донишномаҳои фалсафӣ, назири «Шифо», «Донишнома» (ҳар ду аз Абуалӣ ибни Сино), «Дуррату-т-тоҷ»-и Қутбуддини Шерозӣ (ба форсӣ),донишномаҳои пизишкӣ, ба монанди «ал-Қонун»-и Абуалӣ ибни Сино (ба арабӣ), «Захираи Хоразмшоҳӣ»-и Исмоили Ҷурҷонӣ (ба форсӣ), донишномаҳои ҷуғрофиёии «Нуҳзату-л-қулуб»-и Ҳамдуллоҳи Муставфӣ (ба форсӣ) ном бурд. Аз донишномаҳое, ки махсус барои адабиёт таълиф шудаанд, метавон ба «ал-Муъҷам»-и Шамси Қайси Розӣ (ба форсӣ) ва «ат-Таърифот»-и Мирсаййид Шарифи Ҷурҷонӣ (ба арабӣ) ишора кард. «Мифтоҳу-л-улум»-и Абуяъқуби Саккокӣ (фавт 1229) китобест, ки муаллиф дар он ба навъҳои адаб (ба ҷуз луғат) пардохтааст.Он дар се қисм танзим шудааст: сарф, наҳв ва маъонию баён. Дар қисми севум, ки бисёр муфассал ва аз назари адабӣ аҳаммийяти бештаре дорад, шарҳҳои бисёре навишта шудаанд (шарҳи Қутбуддини Шерозӣ, Муллосаъди Тафтазонӣ, Шарифи Ҷурҷонӣ ва дигарон).«ал-Муъҷам»-и Шамси Қайси Розӣ (асри 13), муштамил бар се фан аз фанҳои адаб: илми аруз, илми қофия, илми нақду-ш-шеър аст. «Ҳадоиқу-с-сеҳр фӣ дақоиқи-ш-шеър»-и Рашидуддини Ватвот яке аз манбаъҳои аслии Шамси Қайс дар таълифи ин китоб будааст. «ат-Таърифот»-иҶурҷонӣ (1340–1414) фарҳангест алифбоиву доирату-л-маорифгуна. Ин китоб ба арабист ва наздик бар 1700 истилоҳро дар заминаҳои фиқҳ, ҳадис, тафсир, нуҷум, риёзиёт, калом, мантиқ ва фалсафа дар бар гирифтааст. Нависанда ҳар истилоҳро нахуст аз ҷанбаи луғавӣ муаррифӣ карда, сипас ба шарҳи маънои он мепардозад.

ДОНИШНОМАНҲОИ ПОРСИИ ШИБҲИҚОРРА

Аҳли донишу адаби ҳавзаи Ҳинд ҳарчанд дар фарҳангнависии форсӣ ва шукуфоии он нақше босазо доштанд, аммо рушди донишноманависии форсӣ дар ин ҷо бисёр кунд будааст. «Донишномаи Алоӣ», нахустиндоирату-л-маорифи арзишманде ба форсӣ дар Ҳинд аст. Аз сабаби кунд будани оҳанги донишноманависии форсӣ дар ин сарзамин, он ниёзманди як пажӯҳиши дақиқ дар таърихи донишноманигории форсӣ буд. Муҳимтарин китобҳои чанддонишию доирату-л-маорифгунаи форсӣ, ки дар Ҳинд навишта шудаанд, инҳоанд:

 1. «Ҷавоҳиру-л-улуми Ҳумоюнӣ»-и Муҳаммадфозил ибни Алӣ ибни Муҳаммади Мискинии Қозии Самарқандӣ. Ин китоб соли 1528 ба номи Насируддин Ҳумоюни Курагонӣ (1508–1556) дар саду бист илми рӯзгор навишта шуд, ки аз як муқаддима, ду қисм, се мақола (ҳар як дар ду қисму чанд боб) ва як хотима сохта шудааст. Муҳамадфозил дар китоби худ, ки онро бар асоси «Нафоису-л-фунун»-и Шамсуддини Омулӣ ва «Ҷомеу-л-улум»-и Фахруддини Розӣ навиштааст, ба таҳқиқи улуми гуногун, монанди пизишкӣ, ҳандаса, мусиқӣ, таърих, адабиёт, ахлоқ ва ғ. пардохтааст.
 2. «Шаҷараи дониш»-и Низомуддин Аҳмади Гелонӣ оид ба рӯзгори Абдуллоҳи Қутбшоҳ (ҳукмронӣ 1636–73), ки дар дарбори Қутбшоҳиён дар Ҳайдарободи Дакан зиндагӣ мекард. Ин китоб 102 рисоларо дар бар гирифтааст, ки беш аз 80 рисолаи он маҳсули нигориши худи Гелонӣ ва баъзе рисолаҳо баргузида аз китобҳои дигарон аст. Гелонӣ дар ин асар ба мавзуъҳои гуногун, монанди шарҳи аҳволи Форобӣ ва ҳакимони дигар, шарҳи зиндагонии мулуки Аҷам, шаъбадабозӣ, истилоҳоти пизишкӣ, мусиқӣ, усули илми мантиқ ва ғ. пардохтааст.
 3. «Шоҳиди Содиқ»-и Мирзо Содиқи Исфаҳонӣ, мулаққаб ба Мино, мутахаллис ба Содиқӣ (1610–51), ки дар солҳои 1645–50навишта шудааст. Ин китоб аз 5 боб ва хотима иборат аст: боби якум – Худовандӣ, паёмбарӣ, вилоят, имон ва ислом дар 107 фасл; боби дуввум – раёсат, салтанат, ҳукумат ва одоби он дар 77 фасл; боби севум– ақлу илм дар 80 фасл; боби чаҳорум – ишқу маҳаббат дар 75 фасл, боби панҷум – оламу замону аносир, таъриху ҷуғрофиё дар 96 фасл; хотима дар забти асмо (номҳо) дар 107 фасл.
 4. «Туҳфату-л-Ҳинд»-и Мирзохон ибни Фахруддини Муҳаммад, ки дар даврони Аврангзеб (1618–1707) барои шоҳзода Муҳаммади Аъзам, писари севуми Аврангзеб дар як муқаддимаву ҳафт боб навишта шудааст. Муаллиф дар муқаддима алифбои ҳиндиву шеваи нигориши он ва дастури забони ҳиндиро шарҳ додааст. Ҳамчунин дар поёни китоб вожаномае аз калимоти санскриту ҳиндӣ овардааст, ки дарбаргирандаи ҳудуди се ҳазор вожа аст. Бобҳои ин асар: боби якум – илми арузи аҳли Ҳинд; боби дуввум – илми қофияи аҳли Ҳинд; боби севум – илми бадеъи аҳли Ҳинд; боби чаҳорум – илми ошиқию маъшуқӣ; боби панҷум –илми мусиқии аҳли Ҳинд; боби шашум –илми кук, яъне илми маърифати ақсоми зану мард ва суҳбат доштану муошарату мубошарат бо занон; боби ҳафтум – дар илми қиёфашиносӣ ва хотима дар луғоту истилоҳоти аҳли Ҳинд. «Туҳфату-л-Ҳинд» аз он кибори нахуст шеъри ҳиндиробаррасӣ кардаааст, аз арзише шоён бархурдор аст.
 5. «Ҳақоиқи Нурия»-и Ҳофиз Саййиднуруллоҳи Навшоҳӣ (1735–1814), аз 4 боб иборат буда, дар бораи илми қуръонӣ, ҳадис, фиқҳ, тасаввуф, аврод, таърих, пизишкӣ, луғат ва амсоли ин навишта шудааст.
 6. «Ташреҳу-л-ҳуруф», (ё «Ташреҳи нодир»)-и Мирҳусайн Дӯсти Сунбҳалӣ, ки соли 1760 таълиф шуда, дар боби сарфи забони форсӣ, саноеъ, бадоеъ, арузу қофия ва меъморӣ баҳс мекунад.
 7. «Тарвиҷу-л-қулуб»-и Саййидҳофиз Муҳаммад Ҳаёти Навшоҳӣ (фавт 1760), ки дар 15 боб тадвин гардидааст (оид ба таҳмид, муноҷот, таърихи силсилаи Навшоҳиён, илми Қуръон, фиқҳ, тасаввуф, хобгузорӣ, таърих, фолгирӣ, илми луғат, пизишкӣ ва ғ.).
 8. «Равзату-з-закийя фӣ-л-ҳақоиқи-л-илмия»-и Саййид Илоҳибахши Навшоҳӣ (1769–1838) дар 20 боб, ки бо чунин шарҳ навишта шудааст: дар маноқиб, фиқҳ, тасаввуф, урду ва шаҷараи ансоб, зиндагиномаи мардони бузург, ҳисоб, мусиқӣ, саноеи бадеӣ, чистону муаммо, ғазалу манзумаҳо, рисолаву номаҳо ва ғ.
 9. «Туҳфату-л-фасоҳа» (1800)-и Мирзомуҳаммад Ҳасан Қатили Лоҳурӣ (фавт 1819); муаллиф ба масоиле чун сарфи забони форсӣ, номанигорӣ, аруз ва санъатҳои бадеии лафзӣ, тасҳеҳи вожаҳову истилоҳҳои форсӣ, ки ба иштибоҳ дар забони форсии қаламрави Ҳинд ба кор рафтааст, пардохтааст.
 10. «Матолеъу-л-Ҳинд» ё «Матлаъу-л-Ҳинд» (1809)-и Саломаталии Табиб ибни Шайхмуҳаммади Аҷиб, ки дарбаргирандаи панҷ матлабу такаммула дар фалсафа, ҳандаса, ҳисоб, ҳайат, мусиқӣ, русуму одоби аҳли Ҳинд мебошад.
 11. «Махзану-л-фавоид»-и Муҳаммадфойиқ ибни Ғуломҳусайн ибни Муҳаммадазими Лакҳнавии мутахаллис ба Фойиқ, ки соли 1811 бо як муқаддима ва 12 боб гирдоварӣ шудааст. Дар муқаддимаи асар баъзе усулу қонунҳои забонҳо омада, дар бобҳои он мавзуъоте ҳамчун қавонини сарфу наҳви забони форсӣ, алфози аввалу охири калима (пешванд, пасванд), ташбеҳот, истиорот ва муболағот, санъатҳои бадеии забони форсӣ, фазилати шеъру шоирӣ, зарбулмасалҳои форсӣ, баъзе аз қонунҳои ситорашиносӣ, истилоҳоти илми мусиқӣ, арузу қофия ва ғ. шарҳ дода шудааст.
 12. «Уқули ъашара» (1655)-и Муҳаммади Барорӣ. Ин китоб моҳияти доирату-л-маорифӣ дорад ва шомили даҳ боб, дар бораи асотиру воқеоти ақлҳои даҳгона аст. Боби чаҳоруми он – «Дар зикри замин», муфассалтарин ва ҷолибтарин бахши ин китоб буда, нависанда дар он ҳамаи шаҳрҳои бузурги дунёро ба тартиби алифбоӣ шарҳ дода, осори таърихии онҳоро баршумурдааст. Як фасл дар тилисмот ва фасле дигар дар латоиф аст. Шоирон, ҳофизон, муҳаддисон ва суфиён дар фасли ҷудогона омадаанд. Маъхазҳо ҳамчунин «Матлаъу-л-улум ва маҷмаъу-л-фунун» (Ҳаким Фоқид Алихон, ду ҷилд), «Хазойину-л-улум» (Аҳмадҳусайни Қурайшии Гуҷаротӣ), «Кашкул» (Мирзосултон Маҳмуд), «Кашкул» (гирдовардагон Муҳаммади Маъсум ва Муҳаммадзамони Кирмонӣ), «Фарҳанги Аврангшоҳӣ» (Ҳидоятуллоҳи Қурайшӣ). «Ғизолони Ҳинд» (Озоди Балгиромӣ), «Рашаҳоту-л-фунун» (Аминуддини Оламгирӣ) ва чанд асари дигарро низ чун намунаи донишномагунаҳо дар Ҳинд ном мебаранд.

ДОНИШНОМАҲО ДАР БОРАИ САРЗАМИНИ МО

Дар охирҳои асри 19 ошноӣ бо фарҳангу тамаддуни Ғарб ва шинохти шеваи ҷадиди тадвини китобҳои манбаӣ дар Осиёи Марказиву Афғонистону Ҳиндустону Эрон заминаро барои таҳаввул дар нашри осори марҷаъ дар ин минтақа ба вуҷуд овард. Пеш аз ин дар Ғарб китобҳои манбаӣ дар бораи тамаддуну фарҳанги эронию Шарқ навишта шуда буд. Соли 1697 дар Порис китобе бо унвони «Китобшиносии Шарқ»-и ховаршиноси фаронсавӣ Арбели Бартелмей Ҳербелот де Молайнвил (1625–95) мунташир шуд. Ин китоб тақрибан ҳамаи мавзуъҳои марбут ба мардуми Шарқро фаро гирифта буд. Дар асри 19 ва ибтидои асри 20 чанд асари дигари ховаршиносон аз ҷумла «Фарҳанги Эрони Бостон» («Iranische Altertumskunde»)-и Фридрих фон Шпигел (1820–1905) ба забони олмонӣ дар се ҷилд, (солҳои 1871–78) дар мавзуъҳои гуногун, аз ҷумла улуму адабиёти Эрон аз оғоз то подшоҳии Сосониён мунташир шуд. «Номномаи эронӣ» («Iranischs Namenbuch»)-и забоншиносу мусташриқи олмонӣ Фердинанд Юсти (1837–1907) шомил бар тавзеҳи исмҳои касоне, ки дар таъриху тамаддуни Эрон мақоме доштаанд; «Донишномаи филологияи Эрон»(«Grupdriss der Iranischen Philologie»), зери назари Гейгер ва Куҳн шомили таълифоти эроншиносӣ дар шинохти забонҳои Эрони Бостон, таърих, ҷуғрофиё, адабиёту мазҳаб ва гӯишҳои Эрон; донишномаи «Ираника», соли нашри он 1973, бо сарпарастии доктор Эҳсони Ёршотир дар донишгоҳи Колумбияи ИМА оғоз ёфта,16 ҷилди он то соли 2015 ба нашр расидааст ва нашри 45 ҷилдидигари он дар назар аст.

ДОНИШНОМАНИГОРӢ ДАР ҚАЛАМРАВИ ПОРСИГӮЁН ДАР ЭРОН-и имрӯз

«Луғатнома»-и Алиакбари Деҳхудо фарҳанги донишномагуна буда,шомили ҳазорон луғат, таркиб, киноя, амсоли баргирифта аз матнҳои назму наср, номи шахсиятҳо, маконҳои ҷуғрофиёӣ ва бисёре аз истилоҳоти илмӣ аст, ки ҳама бо тартиби алифбоӣ ва шоҳидҳои фаровон омадааст. Дар тадвини асар аз бисёр матнҳои муътабари назму насри форсӣ, луғатномаҳои дастнавису чопӣ, китобҳои таърих, ҷуғрофиё, тибб, нуҷум, риёзӣ, улуми фиқҳ ва ғ.-ҳо истифода шудааст. Аз ин рӯ, он манбаи бисёр ғанию муфид барои хонандагон ва комилтарин луғатномаи форсӣ то замони ҳозир маҳсуб меёбад. «Доирату-л-маорифи форсӣ» дар ду ҷилд (ҷилди дуюми он иборат аз ду бахш) солҳои 1967–94 бо ибтикори Муассисаи китоби Франклин («Franklin Book Program»)-и Ню-Йоркбо сарпарастии Ғуломҳусайни Мусоҳиб ва бо ширкати гурӯҳе аз нависандагону виросторони эронӣ ба форсӣ тадвин шудаст, ки аввалин таҷрибаи донишноманигорӣ дар Эрон ба шумор меравад. Он ҳудуди 51 ҳазор мақолаву мадхал, 27 ҳазор мақолаҳои хориҷӣ ва 13 ҳазор мақолаҳои марбут ба Эрону исломро дар бар гирифта, яке аз маълумотномаҳои муҳимтарин барои муҳаққиқони адабиёт ба шумор меравад. «Донишномаи адаби форсӣ» бо сарпарастии доктор Ҳасани Анӯша, муштамил бар 6 ҷилд, дар заминаҳои гуногуни забону адаби форсӣ навишта шудааст. Ҷилди аввали он (соли 1997) марбут ба Осиёи Марказист, ҷилди дуввум – (1999) таҳти унвони «Фарҳангномаи адаби форсӣ» дарбаргирандаи истилоҳоту мавзуъҳои адаби форсист. Ҷилди севум (соли 2000) пиромуни адаби форсӣ дар Афғонистон, шомили шарҳи ҳоли адибону бузургони ин кишвар ва муаррифии осори онҳост. Ҷилди чаҳорум (соли 2002) дар бораи «Адаби форсӣ дар Шибҳиқорра» (Ҳинд, Покистон ва Бангладеш) дар се китоб аст,ҷилди панҷум (соли 2004) роҷеъ ба адаби форсӣ дар Қафқоз –кишварҳои Озарбойҷон, Арманистон, Гурҷистон ва Ҷумҳурии Мухтори Доғистон аст. «Донишномаи забону адаби форсӣ» – донишномаест мухтасар, ихтисосӣ ва алифбоӣ.Аз 6 ҷилди ҳудуди 750-саҳифаӣ иборат буда, муҳимтарин маълумоти адаби форсиродар шакли мақолаҳо дар мавзуъҳои шахсиятҳову китобҳои адабӣ, дастури забон, истилоҳоти ирфонӣ ва маъонию баёну арузу қофия, қолабҳои шеърӣ, сабкҳои адабӣ, забонҳои эронӣ, навъҳои адабиёт, адабиёти пеш аз ислом, устураҳои эронӣ, номҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, осори эроншиносӣ, адабиёти муосир, номҳои қуръонӣ ва амсоли инро дар бар гирифтааст. «Доирату-л-маорифи ташайюъ»асари бисёрҷилдӣ буда, аз соли 1981 то 2011-ум 14 ҷилди он чоп шудааст. «Доирату-л-маорифи бузурги исломӣ» (ба се забон – форсӣ, арабӣ ва инглисӣ мунташир мешавад) аз зумраи муфассалтарин ва муҳимтарин донишномаҳои Эрони муосир донистаанд, кито кунун (2015) 21 ҷилди он мунташир шудааст. «Донишномаи ҷаҳони ислом» дар боби дини ислом ва тамаддуну фарҳанги миллатҳои мусулмон аз оғози пайдоиши ислом то замони ҳозир аст. Аз ин асар, ки дар маҷмуъ беш аз 40 ҷилд нашр хоҳад шуд, то кунун (2015) 16 ҷилд мунташир шудааст. Ин асарро метавон аз як сӯ тахассусӣ донист, зеро ба ҷаҳони ислом ихтисос дорад,аз сӯи дигар онро метавон умумӣ донист, зеро ҳамаи мавзуъҳои марбут ба ҷаҳони исломро дар бар мегирад. Ғайр аз ин дар солҳои охир чопи як силсила донишномаҳои муҳим аз қабили «Донишномаи Донишгустар» (18 ҷилд), «Доирату-л-маорифи ҳунар», «Доирату-л-маорифи мусиқии куҳани эронӣ», «Доирату-л-маорифи созҳои ҷаҳон», «Доирату-л-маорифи эминӣ ва беҳдошти кор», «Донишномаи Эрони Бостон», «Донишномаи Қуръон ва қуръонпажӯҳӣ», «Доирату-л-маорифи улуми иҷтимоӣ», «Донишномаи ҷурмшиносӣ», «Доиратулморифи меъмории ҷаҳон», «Донишномаи кӯдак ва навҷавонони Оксфорд» (тарҷума), «Донишномаи кӯдакону навҷавонон» ва амсоли инро дар Ҷумҳурии исломии метавон зикр кард.

ДОНИШНОМАНИГОРӢ ДАР АФҒОНИСТОН

«Доирату-л-маорифи Ориёно» асари шашҷилда буда, (ҳам ба забони форсии дарӣ ва ҳам ба забони пашту) солҳои 2007–14 таҳти сарпарастии АИ Афғонистон мунташир шудааст.

ДОНИШНОМАНИГОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар Тоҷикистон охири солҳои 1950, пас аз барҳам додани алифбои аҷдодӣ ва таҳмили алифбои лотинию кириллии анҷнабӣ ибтикори навиштани донишнома ё энсиклопедияҳо оғоз шуд (албатта баробари равнақ гирифтани таснифи донишноманигорӣ ба забонҳои миллӣ дар тамоми ҷумҳуриҳои шуравӣ). Мунтаҳо султаи болшвик-рус маҷол надод, ки донишмандони мо вожаи ноби ДОНИШНОМА-ро, ки на танҳо ёдгор, балки далели мутқане аз пешинаи пурравнақи дониши мо аст, дубора унвон кунанд. Руси мутаҷовиз воқиъан тавоно будааст, ки Тоҷикистон пас аз истиқлол ёфтан ҳам ҳамоно гирифтор дар панҷараи ин ҷаҳонбинии русӣ, китоби муътабари миллиро на ба унвони ДОНИШНОМА, балки бо номи дағали ЭНСИКЛОПЕДИЯИ МИЛЛИИ ТОҶИК (??) пешкаш кард ва маълум нест, ки ин дағалунвони номуносиб кай аз рӯйи китобҳои мо бардошта мешавад. Аммо таснифоти даврони шуравиро метавон ба ду бахш ҷудо кард: умумӣ ва минтақавӣ (хосси худи ҷумҳурӣ). «Энциклопедияи советии тоҷик» (8 ҷилд) аввалин донишномаи умумӣ мебошад, ки солҳои 1978–88 аз ҷониби Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи советии тоҷикба табъ расидааст. Дар ин асар мақолаҳо дар бораи таърихи кишвару мамолики олам, ҷуғрофиё, илму техника, иқтисодиёт, фарҳангу адабиёт санъат, зиндагиномаи шахсиятҳои бузург, ходимони маъруфи ҷамъият, давлат, илму маърифат, адибон ва санъаткорони маъруф ва умдатарин донишҳои илми муосир дарҷ шудаанд. Ҳамзамон ба русӣ ҷилди махсусе бо номи «Таджикская ССР» (1974) ба муносибати 50-солагии Тоҷикистони шуравӣ ва соли 1984 ба муносибати 60-солагии Тоҷикистон чоп гардид. Асари дигар – «Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик»-ро метавон донишномаи соҳавии ҷомеъ шумурд, ки солҳои 1988–2004 дар 3 ҷилд, бо беш аз 9 ҳазор мақола мунташир шудааст. «Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» ҷанбаи илмию оммавӣ дошта, нахустин донишномасоҳавӣ дар боби фарҳангу адабу ҳунар дар Тоҷикистони муосир мебошад. Ин қомус давраҳои мухталифи рушди адабиёту ҳунари моро аз даврони бостон то имрӯз, анвои жанр, сабк, истилоҳоти мухталифи ҳунарию адабӣ, чеҳраҳои барҷастаи адабиёту санъат, ҳунари тасвирию меъморӣ, бостоншиносӣ ва амсоли инро дар бар мегирад. Донишномаҳои дигари соҳавӣ:«Энциклопедияи мухтасари рӯзгордорӣ» (соли 1988, 625 сафҳа) ва «Энциклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон» (2 ҷилд, 1989). Дар даврони шуравӣ ҳамчунин осоре мунташир гашт, ки дорои унсурҳои донишномаӣ буданд. Дар ин гуна фарҳангҳо ба ғайр аз луғатҳои умумӣ вожаҳо аз илмҳои гуногун ва касбу ҳунарҳо, номҳои шахсони таърихӣ, ҷуғрофӣ ва ғ. шарҳ ёфтаанд:«Фарҳанги забони тоҷикӣ»,«Фарҳанги осори Ҷомӣ» (1983–84), «Фарҳанги осори Рӯдакӣ» (1990), нашри кириллии қомусҳои классикии «Ғиёсу-л-луғот» (1987–89), «Чароғи ҳидоят» (1992), «Туҳфту-л-аҳбоб» (1992) ва «Бурҳони қотеъ» (1993) аз ин намунаҳостанд. Пас аз расидан ба истиқлолият дар Тоҷикистон бо дидгоҳи наву тақозои меъёрҳои муосири илмӣ силсилаи донишномаҳое арзи вуҷуд карданд.Аз ҷумла ба муносибати 1100-солагии давлатдории Сомониён (1999) бо ташаббуси Ҳукумати вилояти Хуҷанд бо забони русӣ қомуси «Худжанд» интишор гардид. Асари бисёрҷилдии «Энсиклопедияи Миллии Тоҷик», ки солҳои 2008–16 чаҳор ҷилди он (аз ҳарфи А то Г) мунташир шуд. «Энсиклопедияи Миллии Тоҷик» нахустин донишномаи миллист, ки нашри беш аз 25 ҷилди он дар назар гирифта шудааст. Дар он пиромуни таърихи кишвар, илм, иқтисодиёт, кишоварзӣ, фарҳангу ҳунару адабиёт, урфу одат, маросимҳо, ҳаёту фаъолияти шахсиятҳои бузург, ходимони маъруфи ҷамъият, намояндагони илму маърифат, адибон ҳунармандон ва санъаткорони маъруф, ҳамчунин бахше аз матолиб оид ба таърихи ҷаҳон, мухимтарин дастовардхои илму техника, фарҳанги ҷаҳонӣ ва кору пайкори нобиғагони ҷаҳонӣ оварда шудаанд. Асари дигар – «Донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон» мебошад, ки соли 2013 чоп шуда, падидаи тоза дар Тоҷикистон аст. «Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик» – донишномаи соҳавии бисёрҷилда оид ба суннатҳои дерин, урфу одатҳо, маросиму ҷашнҳои мухталифи миллӣ, рӯзгордорӣ, ҳунарҳову машғулиятҳои вижаи тоҷикон, ки дар гузашта ривоҷ доштанду имрӯз ҳам устуворанд ё унсурҳое аз онҳо боқӣ мондааст, баҳс мекунад. «Донишномаи Рӯдакӣ» муштамил бар 4 ҷилд буда, ду ҷилди он соли 2008 ба чоп расид ва ду ҷилди дигари он акнун дар дасти чоп аст. «Энсиклопедияи мухтасари тиб» – донишномаи соҳавӣ (5 ҷилд; мураттиб А. Раҷабзод) буда, солҳои 2011–12, ба ифтихори 20-солагии Тоҷикистон аз чоп баромадааст. «Вожаномаи тиббӣ» қомуси дуҷилдӣ (соли 2014, мураттибон У. Қурбон ва А. Раҷабзод), дар соҳаи пизишкӣ таҷрибаи нахустин буда, наздики 60 ҳазор истилоҳро аз тибби қадим то имрӯз бо номҳои лотинии онҳо ва тарзи навишташон бо ҳуруфи форсӣ дар бар мегирад.Осори дигаре ба монанди: «Душанбе» (Энсиклопедия;ба забони русӣ, ), «Донишномаи Сомониён» (ду ҷилд, соли 2008), «Таъриху-р-русули ва-л-мулук» (соли 2014, 16 ҷилд дар 8 китоб)-ро низ метавон аз таълифоти барҷастаи донишномаӣ дар Тоҷикистон ном бурд.

Обид ШАКУРЗОДА

муҳаррири пешбари редаксияи забон,

адабиёт ва фолклори СИ ЭМТ

Варзиши сабук. ГурзпартоӣВАРЗИ́ШИ САБУ́К, як намуди варзиш, ки ба он машқҳои давидан, ҷаҳидан, партофтан ва ғайра дохил мешаванд. Варзиши сабук яке аз намудҳои асосии варзиш буда, шахсро чусту чолок, ҷасуру моҳир, тавонову бақувват мегардонад ва барои саломатӣ, дуруст инкишоф ёфтани ӯ аҳаммияти бузург дорад. Варзиши сабук дорои намудҳои хосси гуногун (давидан ба масофаҳои гуногун, гашти варзишӣ, ҷаҳидан ба дарозӣ ва баландӣ, найзапартоӣ, дискпартоӣ, гурзпартоӣ, бисёрҳарба) буда, аксари онҳо шакли оммавӣ гирифтаанд ва ба барномаҳои Бозиҳои олимпию чемпионатҳои ҷаҳон дохил карда шудаанд.

Таърихи Варзиши сабук аз мусобиқаҳои давидан дар бозиҳои олимпии Юнони Қадим (соли 776 пеш аз милод) шурӯъ мешавад. Таърихи Варзиши сабуки муосир аз мусобиқаи давидан ба масофаи 2 км, ки муҳассилини коллеҷи шаҳри Регбии Англия соли 1837 ташкил намуданд, ибтидо мегирад. Баъд аз ин чунин мусобиқаҳо дар дигар муассисаҳои таълимӣ низ доир мегардиданд. Дертар ба барномаи мусобиқа давидан бо монеаҳо, партофтани ашёи вазнин, аз соли 1851 ҷаҳидан ба дарозӣ ва баландӣ бо дав дохил карда шуданд. Соли 1864 байни донишгоҳҳои Оксфорд ва Кембриҷ нахустин мусобиқаҳои Варзиши сабук баргузор гаштанд, ки минбаъд ба мусобиқаҳои дуҷонибаи анъанавии ҳарсола табдил ёфтанд. Соли 1865 Клуби варзиши сабуки Лондон ва соли 1880 мақоми олии Варзиши сабук – Ассотсиатсияи дӯстдорони варзиши сабук ташкил карда шуд. Варзиши сабук дар ИМА аз соли 1868 инкишоф ёфта, ба зудӣ дар донишгоҳҳо васеъ паҳн шуд ва ин замина муҳайё кард, ки варзишгарони амрикоӣ дар солҳои баъдӣ (то соли 1952) дар ҷаҳон мавқеи пешбарро ишғол намоянд. Солҳои 1880–1990 дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон ассотсиатсияҳои дӯстдорони Варзиши сабук ташкил карда шуд, ки клубҳои алоҳида, лига ва мақомоти олии ҳуқуқпайдокарда оид ба Варзиши сабукро муттаҳид мекарданд. Инкишофи Варзиши сабуки муосир ба аз нав эҳё гардидани Бозиҳои олимпӣ (1896) алоқаманд аст. Имрӯз Бозиҳои олимпӣ омили тавоное барои рушди Варзиши сабук дар ҷаҳон мебошанд.

Нухустин чемпионати Руссия оид ба Варзиши сабук соли 1908 доир шуд, ки дар он 58 варзишгар иштирок намуданд. Соли 1911 Иттиҳоди умумироссиягии дӯстдорони варзиши сабук ташкил карда шуд, ки 20 лигаи варзиши Петербург, Маскав, Киев, Рига ва дигар шаҳрҳоро муттаҳид мекард. Дар даврони шӯравӣ Варзиши сабук дар Иттиҳоди Шӯравӣ инкишоф ёфт. Варзишгарони шӯравӣ дар бисёр мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ соҳиби унвони чемпиони ҷаҳон ва ҷойҳои намоён гаштанд.

Мақоми олии роҳбарикунандаи Варзиши сабук Ассотсиатсияи байналмилалии федератсияҳои варзиши сабук (АБФВС) мебошад, ки соли 1912 ташкил карда шудааст ва 212 федератсияи миллиро муттаҳид менамояд (2013). Он қоидаҳои байналмилалии баргузор кардани мусобиқаҳоро муайян мекунад. Бо ташаббуси АБФВС мусобиқаҳои Варзиши сабук аз рӯйи барномаи Бозиҳои олимпӣ (аз соли 1896), Чемпионати ҷаҳон дар толорҳои варзиш (аз соли 1885), Чемпионати Аврупо дар варзишгоҳҳо (аз соли 1934), Чемпионати Аврупо дар толорҳои варзишӣ (аз соли 1966), Ҷоми ҷаҳон дар варзишгоҳҳо (мусобиқаҳои дастаӣ; дар чор сол як бор) доир карда мешаванд. Вобаста ба ин ду мавсими баргузории мусобиқаҳои Варзиши сабук мавҷуд аст: тобистонӣ ва зимистонӣ. Мусобиқаҳои тобистона дар моҳҳои апрел – октябр (аз ҷумла Бозиҳои олимпӣ, Чемпионати ҷаҳон ва Аврупо) ва мусобиқаҳои зимистонӣ моҳҳои январ – март (аз ҷумла Чемпионатҳои ҷаҳон ва Аврупо) дар толорҳои варзиш баргузор мегарданд. Мусобиқаҳои гашти варзишӣ ва кросс тақвими худро доранд. Бонуфузтарин пойгаҳои марафонӣ баҳор ва тирамоҳ баргузор мешаванд. Дар мусобиқаҳои Варзиши сабук ҳамон варзишгарон ва дастаҳо ғолиб меоянд, ки дар дав ё мусобиқаи ниҳоӣ (финалӣ) натиҷаҳои беҳтарин нишон додаанд.

Мусобиқаҳо оид ба ҳама намудҳои Варзиши сабук, ғайр аз марафон, гашти варзишӣ ва бисёрҳарба, якчанд давраро дар бар мегиранд: муайянкунӣ, 1/4-финалӣ, 1/2-финалӣ. Дар натиҷаи интихоб варзишгароне (дастаҳое), ки дар давраи ниҳоӣ (финал) бозӣ мекунанд, муайян карда мешаванд. Шумораи иштироккунандагон аз рӯйи низомномаи мусобиқа муайян карда мешавад. Масалан, дар Бозиҳои олимпӣ дар ҳар қисми барнома мамлакатро метавонад камаш як ё се варзишгар (дар сурати иҷро намудани меъёри пешакӣ) ва дар пойгаи эстафетавӣ як даста муаррифӣ намояд. Дар барномаи Бозиҳои олимпӣ барои мардон 24 ва барои занон 23 намуди Варзиши сабук дохил карда шудааст. Барномаи чемпионатҳо дар толорҳои варзиш аз 26 намуд (13 намуди мардона ва 13 намуди занона) иборат аст. Дар мусобиқаҳои расмӣ мардон ва занон якҷо ҳунарнамоӣ намекунанд. Варзиши сабук ҳамчун намуди варзиш дар ИМА, Руссия, ҶФО, Британияи Кабир, Кения, Эфиопия инкишоф ёфтааст.

Варзиши сабук дар даврони шӯравӣ дар Тоҷикистон инкишоф ёфта буд. Ҳамасола оид ба намудҳои Варзиши сабук мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ баргузор мешуданд. Варзишгарони Тоҷикистон дар мусобиқаҳои умумииттифоқӣ ва байнал­милалӣ иштирок мекарданд. Нахустин варзишгари то­ҷик, ки дар ҳайати дастаи мунтахаби ИҶШС дар Бозиҳои олимпии Мехико (1968) дар дави марафонӣ иштирок кард, Муҳаммад Шокиров буд. Г. Панигкин, А. Черенков, В. Шадгинев, П. Селезнёв, А. Арапенко, Х. Ижаев, М. Шадновский, Ш. Исоев, Б. Кателников, Т. Худойбердиев, Д. Аббосов, У. Хайруллоев, Ю. Иванов, В. Виноградский, М. Кажемякин, И. Дуров, З. Раҳматуллоева, М. Шокиров ва дигарон аз ҷумлаи варзишгарони номдори Тоҷикистон дар намудҳои Варзиши сабук буданд. Варзиши сабук дар Тоҷикистон дар даврони истиқлол рушд кард. Дар ҷумҳурӣ асосан чунин намудҳои Варзиши сабук, ба монанди гурзпартоӣ, давидан ба масофаҳои кӯтоҳ, дароз ва миёна, давидан бо монеаҳо инкишоф ёфтааст. Варзишгарони Тоҷикистон пайваста дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ иштирок карда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. Андрей Абдувалиев дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ иштирок намуда, дар гурзпартоӣ чемпиони Бозиҳои олимпӣ (1992, Барселона), ҷаҳон (1993, 1995) ва соҳиби Ҷоми ҷаҳон (1994) гардид. Г. Дадабоева дар се Олимпиада (1996, Анланта; 2000, Сидней; 2004, Афина) дар дави марафонӣ, С. Забавский дар Бозиҳои олимпии соли 2000 (дар дави марафонӣ) иштирок намуданд. Дилшод Назаров дар гурзпартоӣ соли 2003 чемпиони Бозиҳои Осиёи Марказӣ, соли 2006 дар Дуҳа (Қатар) ва соли 2010 дар Буанҷоу (Хитой) чемпиони Бозиҳои Осиё гардид. Г. Митяева чемпион ва ҷоизадори чемпионати Осиё байни наврасон буда, дар Бозиҳои олимпии Пекин (2008) иштирок кардааст. А. Эшбеков дар чемпионати Осиё ва С. Хоҷаев дар чемпионати ҷаҳон (2009, медали нуқра) дар гурзпартоӣ байни наврасон соҳиби ҷоиза гардидаанд. Дар ҷумҳурӣ аз соли 2006 ҳар сол Дави миллӣ ва дар шаҳри Душанбе аз соли 2010 ниммарафони байналмилалӣ баргузор мегарданд.

Ад.: Школа легкой атлетики. 2 изд. М., 1968; Сияркулов Т. Прошлое и настоящее таджикского спорта. Д., 1968; Латипов Н., Мирзоев А. Душанбеспортивный город. Д., 2004.

Н. Шарипов, Ӯ. Олимов.

Бурҳонуддин РаббонӣБУРҲОНУДДИ́Н РАББОНӢ (1940, ш. Файзободи вилояти Бадахшони Афғонистон – 20.09.2011, маҳаллаи Вазир Акбархони Кобул), арбоби давлатӣ ва сиёсӣ, Раисиҷумҳури Ҷумҳурии Исломии Афғонистон (1992–2001),раҳбари аввалин ва пурнуфузтарин ҳизби исломии Афғонистон – «Ҷамъияти исломии Афғонистон» (аз соли1973), проф., д. и. фалсафа.Соли 1961 мадрасаи Абуҳанифаро дар шаҳри Кобул хатм намуда, солҳои 1961–1964 таҳсилро дар факултаи шаръиёти Донишгоҳи Кобул идома дод ва дар ҳамин донишгоҳ ба фаъолият оғоз намуд. Баъдан барои идомаи таҳсил ба Донишгоҳи ал-Азҳари Миср рафта, дар риштаи фалсафаи исломӣ таҳсил намуд. Бурҳонуддин Раббонӣ рисолаи илмии худро зери унвони «Ҷанбаҳои илмию фалсафии эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ» соли 1968 дар Туркия дифоъ намуд. Баъди бозгашт ба кори худ дар Донишгоҳи Кобул идома дод. Ҳанӯз аз солҳои таҳсилаш дар мадрасаи «Абуҳанифа» ба корҳои сиёсӣ пардохта, ба аввалин ҳаста (маҳфил)-и сиёсие дохил гардид, ки ибтидои солҳои 60 асри 20 дар Донишгоҳи Кобул Ғуломмуҳаммад Ниёзӣ асос гузошта буд ва баъдан бо номи «Ҷамъияти исломии Афғонистон» машҳур шуд. Аз соли 1969 дар Донишгоҳи Кобул созмоне бо номи «Ҷавонони мусулмон» фаъолият кард, ки шуъбаи донишгоҳии «Ҷамъияти исломии Афғонистон» буд. Баҳори соли 1973 дар хонаи Бурҳонуддин Раббонӣ маҷлиси фаъолони ҳизб доир гардид ва ӯ сарвари нави ҳизб интихоб шуд. Ҳамон вақт ин ҳизб расман унвони «Ҷамъияти исломии Афғонистон»-ро гирифт. Он ҳизбе буд, ки бо дарки шароити миллӣ ва бай­налмилалӣ, бо доштани барнома ва стратегияи мушаххас ва ҳадафу ормони муайян дар саҳнаи сиёсии Афғонистон ба фаъолиятҳои сиёсӣ қадам ниҳода буд.

Баъд аз табаддулоти давлатии соли 1973 ва суқути низоми шоҳӣ таъқибу фишор бар зидди исломиҳо афзоиш ёфт ва раҳбарони онҳо, аз ҷумла Бурҳонуддин Раббонӣ соли 1973 ба Покистон ҳиҷрат намуданд. «Ҷамъияти исломии Афғонистон» бо роҳбарии Бурҳонуддин Раббонӣ ягона танзими бузурги сиёсиест, ки бар асоси забон, ҷуғрофиё, қавмият бино наёфта буд. Дар солҳои ҷиҳод ҷабҳаҳои ҳизби мазкур дар Қандаҳор, Лағмон ва Лугар ба ҳамон андоза қавӣ буданд, ки дар Балх, Файзобод, Ҳирот, Тахор ва ғайра нуфуз доштанд. Сиёсати мудоро ва тавъам бо лутфу меҳрубонии раҳбари «Ҷамъияти исломии Афғонистон» сабаб шуда буд, ки мардум дар солҳои ҷиҳод дар манотиқи зери назорати он эҳсоси оромиш ва амният мекарданд.

Бурҳонуддин Раббонӣ бо дарки дуруст ва фаҳми омили дипломатӣ дар фаъолияти муҷоҳидин, бо пазируфтани ҳама душвори­ҳои сиёсӣ аз аввалин солҳои ҷиҳод ба фаъолтарин раҳбари сиёсии муҷоҳидон табдил ёфта буд. Соли 1980 дар конфронси кишварҳои исломӣ дар Исломобод ба намояндагӣ аз гурӯҳҳои исломии Афғонистон ширкат карда, тавонист таваҷҷуҳи кишварҳоро ба мавзӯи Афғонистон ҷалб намояд. Бурҳонуддин Раббонӣ бо вуҷуди вокуниши манфӣ ва созмондиҳишуда бар зидди ӯ соли 1987 ба ИМА сафар намуд ва бо Президенти ин кишвар Р. Рейган дар Қасри сафед дидор кард. Баъд аз хуруҷи нерӯҳои Шӯравӣ аз Афғонистон бо дарки шароити навини сиёсӣ ва бо дар назар доштани диди стратегӣ дар сиёсатҳои минтақавӣ 11–15 ноябри 1991 дар сафари Маскав қарор дошт ва бо роҳбарони ин кишвар мулоқот намуд.

Бурҳонуддин Раббонӣ дар дохил ягона раҳбари сиёсие буд, ки бо ҳама аҳзоби ҷиҳодӣ – ҳам аҳзоби мустақар дар Покистон ва ҳам аҳзоби исломии Афғонистон, ки дар Эрон буданд, робитаи хуб дошт. Солҳои 1988–89 Бурҳонуддин Раббонӣ вазифаи вазири бозсозии «Ҳукумати интиқолӣ»-и муҷоҳидон ва солҳои 1989–92 вазифаи вазири корҳои хориҷии ин ҳукуматро, ки дар Пешовари Покистон ташкил шуда буд, ба уҳда дошт. Маҳз нерӯҳои «Ҷамъияти исломии Афғонистон» бо роҳбарии ӯ соли 1992 шаҳрҳои муҳимми Афғонистонро пайи ҳам фатҳ карданд. Нерӯҳои таҳти фармондеҳии Аҳмадшоҳи Масъуд баъд аз озод намудани Тахор пойтахти Афғонистон – Кобулро зери назорат гирифтанд. Нерӯҳои «Ҷамъияти исломии Афғонистон» таҳти фармондеҳии Исмоилхон вориди Ҳирот шуданд ва вилоятҳои ҳавзаи ҷанубу ғарбро яке паси дигаре озод карданд. Нерӯҳои фармондеҳи «Ҷамъияти исломии Афғонистон» Нақибуллоҳ Қандаҳорро фатҳ карда, Атомуҳаммади Нур ва дигар фармондеҳони «Ҷамъияти исломии Афғонистон» нерӯҳои худро вориди Мазори Шариф намуданд. Яъне, «Ҷамъияти исломии Афғонистон» дар суқути низоми Ҳизби демократӣ халқии Афғонистон нақши асосиро ифо намуд.

Бурҳонуддин Раббонӣ 28 июни 1992 баъд аз хатми давраи думоҳаи раёсати Сибғатулло Муҷаддадӣ ба унвони Раиси ҷумҳури муваққат вориди Арк гардид. Декабри 1992 дар Шӯрои аҳли ҳалл ва ақд Бурҳонуддин Раббонӣ Раиси ҷумҳури кишвар барои 2 соли оянда интихоб гардид. Соли 1994 бо сабаби набудани шароити муносиб барои интихобот Додгоҳи олии Давлати исломии Афғонистон салоҳиятҳои раиси давлатро барои ду соли дигар тамдид намуд. Давраи раёсати Бурҳонуддин Раббонӣ яке аз пурмоҷаротарин давраҳои таърихи муосири Аф­ғонис­тон ба шумор рафта, ба таҳлилу тадқиқи муфассал зарурат дорад ва бояд авомили зиёди дохилӣ ва хориҷии таъсиргузор решаёбӣ шаванд.

Баъд аз суқути Кобул 26 сентябри 1996 ва ақибнишинӣ бо роҳбарии Бурҳонуддин Раббонӣ «Ҷабҳаи муттаҳиди исломӣ барои наҷоти Афғонистон» ташкил шуд, ки дар расонаҳои хабарӣ барғалат «Эътилофи шимол» номида мешавад. Нерӯи меҳварии муқовиматро боз ҳам неруҳои «Ҷамъияти исломии Афғонистон» ташкил мекарданд. Онҳо бо «Толибон», ки аз пуштибонии васеи созмонҳои террористии байналмилалӣ, неруҳои вижаи покистонӣ ва ҳазорон довталаби покистонӣ бархурдор буданд, қариб ҳафт сол ҷангиданд. Барои муқоиса бояд бубинем, ки баъд аз соли 2001 дар ҳудуди 200 ҳазор неруи НАТО аз 40 кишвари ҷаҳон ва ҳамин қадар неруи давлатии афғон бо бақияҳои «Толибон»-и пароканда наметавонанд муваффақона мубориза кунанд.

Бурҳонуддин Раббонӣ дар дастёбии тарафҳои даргири тоҷик ба сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон саҳми аслӣ дошт ва мулоқоте, ки ӯ барои Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раҳбари Иттиҳоди неруҳои мухолифини тоҷик Саййид Абдуллоҳи Нурӣ дар Кобул тартиб дод, роҳи музокира ва тафоҳумро миёни тарафҳо боз намуд ва мулоқоти тарафҳо дар Хусдеҳи Афғонистон гардишеро дар гуфтушуниди сулҳи тоҷикон ба вуҷуд оварда, раванди оштӣ ва тафоҳумро наздик кард.

Бурҳонуддин Раббонӣ новобаста ба он ки пойтахти кишвар зери назорати толибон қарор дошт, то соли 2001 аз тарафи ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун роҳбари давлат эътироф мешуд. Ӯ бо вуҷуди он ки дар бораи Конфронси Бонн (2001) пеш­ни­ҳодоти мушаххас ва шаффоф дошт, аммо бо чеҳраи кушод ва таҳаммул файсалаҳои конфронсро пазируфт, ба ивази шитобзадагии баъзе шогирдон дар пазируфтани шартҳои ҷомеаи байналмилалӣ ва зиракии душманонаш сабру таҳаммулро пеша кард.

Бурҳонуддин Раббонӣ ба унвони Раиси ҷумҳури қонунӣ 22 декабри 2001 тайи маросими расмӣ ҳукуматро ба Идораи муваққат ба раҳбарии Ҳамид Карзай таҳвил дод.  Ин як воқеаи истисноӣ дар таърихи муосири Афғонистон аст, ки қудрат ба таври оштиомез ба раҳбари интихобшудаи дигар таҳвил дода мешавад. Бо ин амалаш Бурҳонуддин Раббонӣ тавонист саҳифаи дурахшонеро дар таърихи Афғонистон бо номи худ рақам занад.

Баъд аз ин ҳам Бурҳонуддин Раббонӣ ба сифати чеҳраи меҳварӣ дар сиёсати Афғонистон боқӣ монд. Вақте масъалаи музокира бо толибон ва ташкили Шӯрои Олии Сулҳ ба вуҷуд омад, аз Бурҳонуддин Раббонӣ номзади арзандатаре барои раҳбарӣ ба ин Шӯро пайдо нашуд ва ногузир тавофуқ карданд. Ӯ бо вуҷуди норозигиҳои пайравони худ, ки фикр мекарданд бо дастаҳо ва тӯдаҳои ҷоҳил ва одамкуш набояд музокира шавад ва вақту замону пул бояд дар музокира бо одамкушҳо масраф нашавад, сентябри 2010 раёсати ин Шӯроро пазируфт, ки нишонгари хайрхоҳӣ, сулҳталабӣ, хирадгароӣ ва адолатҷӯии ин сиёсатмадори варзида ва мутаШаҳодатффакири бузург мебошад.

Бурҳонуддин Раббонӣ дар натиҷаи як амали интиҳорӣ, ки зоҳиран аз тарафи намояндаи «Толибон» анҷом гардид, дар саҳни ҳавлии худаш ба шаҳодат расид.

Қ. Искандаров.

Авзои руҳӣАВЗОИ РӮҲӢ, ҳолати нисбатан суст ифодаёфтаи эмотсионалӣ, ки муддати муайяне шахсро фаро мегирад ва дар рафтору фаъолияти ӯ инъикос меёбад. А. р. ҳолати умумии эмотсионалии инсон (хурсандӣ, ғамангезӣ, болидатабъӣ, беҳолӣ ва ғ.) буда, ба дигар зуҳуроти психикӣ тобиши муайян мебахшад. А. р. бо шароиту лаҳзаҳои ҳаёти воқеӣ алоқаманд буда, метавонад нисбатан устувор бошад ва муносибати умумии инсонро ба ҳаёт тавсиф диҳад: ба як гурӯҳи одамон А. р.-и болида, зиндадилона хос аст, гурӯҳи дигар майл ба ғаму ғӯссахӯрӣ, дилтангӣ, маъюсию зиққӣ доранд. А. р. стеникӣ (фараҳбахш)  ва астеникӣ (ғамангез) мешавад. А. р. туфайли шароитҳои ҳаётии инсон, барору нобарориҳои ӯ ҳангоми иҷрои фаъолиятҳо, ҳодисаҳои воқеияти иҳотакарда ва дар баъзе вазъиятҳо дар натиҷаи ҳолати ҷисмонии инсон (тандурустӣ, хастагӣ, мондашавӣ ва ғ.) ба амал меояд. Устувории А. р. аз вазъиятҳои водоркунанда ва аҳами­яти онҳо барои инсон вобаста аст. Сабабҳои А. р. баъзан фаҳмида намешаванд ва А. р. дар чунин ҳолатҳо гӯё бесабаб рух медода бошад, вале он аслан бо сабабҳои муайян рӯй медиҳад. Бо сабабҳои воқеӣ рӯй додани А. р. имконият ва зарурати худдорӣ ва идора кардани онро истисно намекунад. Маҳорати идора намудани А. р.-и худ барои шахсоне, ки ба тарбияву таълими насли наврас машғуланд, ниҳоят муҳим ва зарур аст. Худдорӣ карда натавонистан, одати мувофиқи А. р.-и бади худ бо атрофиён, хусусан кӯдакон муносибат кардан на танҳо ба равони (психика) осебпазири онҳо таъсир мерасонад, балки барои ӯ намунаи номатлуби рафтор шуда мемонад. А. р.-и болида ва фараҳнок метавонад ба қобилияти кории одам (мас., дар азхудкунии маводи таълимӣ аз ҷониби хонандагону донишҷӯён), инчунин дар муносибати байниҳамдигарӣ бо атрофиён ва ғ. таъсири мусбат расонад. Зуҳуроти муносибати бодиққатона ба А. р.-и инсон, ба вуҷуд овардани шароитҳое (бо назардошти хусусиятҳои хоси инсон), ки ба А. р.-и гуворову хуш ва болида мусоидат мекунанд ва инчунин мубориза бо А. р.-и манфӣ ва баду ногувор лаҳзаҳои муҳимтарини тарбия мебошанд. Фаъолият ҳангоми А. р.-и фараҳбахш нисбат дар ҳолати хиратабъӣ қарор доштан самарабахштар аст. Калавиши бесабаби А. р. метавонад асоси патологӣ дошта бошад ва он аз чунин хусусиятҳои шахс, ба монанди изтиробнокии баланд, ноустуворӣ, хурӯшонтабъии инсон ва ғ. вобаста аст.                       М. Давлатов. 

АвтогрейдерАВТОГРЕЙДЕР (аз авто…ва грейдер), мошини худгарди чархдор, ки барои ҳамвор кардани хоктӯда, ҷой­гардон, шиббаю мусаттаҳ кардани замину масолеҳи роҳсозӣ, кофтани ҷўй ҳангоми сохтмону таъмири роҳ, канали обёрӣ ва ғ. истифода мешавад. Ќисми кории А. хокгардон ва кафлесметин мебошад. А. бо асбобҳои муовизи мошинҳои дигар – булдозер, барфтозакунак ва ғ. низ ҷиҳозонида мешавад.

ДОНИШНОМА – ДОИРАТУ-Л-МАОРИФ – ENCYCLOPEDIA, китоберо гӯянд, ки маълумоти ҷомеъу мухтасаре роҷеъ ба ҳамаи донишҳои

ВАРЗИ́ШИ САБУ́К, як намуди варзиш, ки ба он машқҳои давидан, ҷаҳидан, партофтан ва ғайра дохил мешаванд. Варзиши сабук

БУРҲОНУДДИ́Н РАББОНӢ (1940, ш. Файзободи вилояти Бадахшони Афғонистон – 20.09.2011, маҳаллаи Вазир Акбархони

АВЗОИ РӮҲӢ, ҳолати нисбатан суст ифодаёфтаи эмотсионалӣ, ки муддати муайяне шахсро фаро мегирад ва дар рафтору

АВТОГРЕЙДЕР (аз авто…ва грейдер), мошини худгарди чархдор, ки барои ҳамвор кардани хоктӯда, ҷой­гардон,

АВТОВОКЗАЛ (аз авто ва вокзал), маҷмӯи иншоот барои хизматрасонии мусофирон ба воситаи автобусҳои байнишаҳрӣ ва

ЭНСИКЛОПЕДИЯИ МИЛЛИИ ТОҶИК

ЭНСИКЛОПЕДИЯИ СОВЕТИИ ТОҶИК

ТОЗАНАШР